Home

SSM nya föreskrifter

SSMFS 2018:11. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om exponering för kosmisk strålning i flyg- och rymdverksamhet. SSMFS 2018:10. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radon på arbetsplatser. SSMFS 2018:9. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om godkända persondosimetritjänster. SSMFS 2018:8 Den 1 augusti 2017 ändrades kärnteknik­lagen och vissa av Strål­säker­hets­myndig­hetens föreskrifter, för att genomföra det ändrade kärnsäkerhetsdirektivet. Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag med förordning och nya föreskrifter i kraft, som tillsammans genomför strålskyddsdirektivet Nya föreskrifter från SSM EN föreskrift om personalstrålskydd EN föreskrift om öppna strålkällor och tekniska anordningar EN föreskrift om medicinska exponeringar EN föreskrift om anmälningspliktig verksamhet 2016-05-19 Sven Richter, SSM Yttrande gällande nya SSM-föreskrifter för kärnkraftsreaktorer. Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om konstruktion, värdering och redovisning samt drift av kärnkraftsreaktorer. KSO yttrande SSM nya föreskrifter för kärnkraftsreaktorer 2021 Ladda ner

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter

SSMFS 2018:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning SSMFS 2018:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om medicinska exponeringar Enkät gällande ny författning om strålskydd Strålskyddsförordning 2018:506 Strålskyddslag 2018:39 Remisskommentarer på de tre mest omfattande föreskrifterna för konstruktion, drift och analys ska lämnas till SSM den 29 januari 2021. Under arbetets gång kommer granskande instanser utöver remisskommentarer även tolka krav samt identifiera gap och åtgärder för kravuppfyllnad Föreskrifterna träder ikraft 1 oktober 2020. Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar. Föreskrifterna ställer krav på att statliga myndigheter ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete och rapportera it-incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten Tydligare regler, nya sanktionsavgifter och ett krav på arbetsgivaren att arbetskläder blir tvättade. Det är några nyheter i Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker på jobbet. Föreskrifterna ersätter nuvarande föreskrifter och börjar gälla den 19 november 2018. Omkring en miljon anställda berörs av dem Information om nya eller ändrade regler. Information om nya eller ändrade regler. Informationen gäller både nationella och internationella regler. 5 Två ändringsföreskrifter inom järnväg. Transportstyrelsen har gett ut två föreskrifter inom järnväg

Översyn av våra föreskrifter - Strålsäkerhetsmyndighete

 1. Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2018. Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2017. Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2016. Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2015
 2. föreskrifter om rapportering för tjänstepensionsföretag och redovisning för försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 6 juli 2021. Enligt förslaget ska föreskrifterna om säkerhetsreserv tillämpas på innevarande räkenskapsår me
 3. Det är ett nytt omtryck av TLVFS 2008:1 med infogade ändringar. Föreskriften benämns HSLF-FS eftersom den ingår i en gemensam författningssamling tillsammans med föreskrifter från andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa och tandvård

Yttrande gällande nya SSM-föreskrifter för

 1. Som Swedac tidigare informerat om gäller sedan den 20 april 2016 nya föreskrifter på mätinstrumentområdet, STAFS 2016:1 - STAFS 2016:12. Dessa föreskrifter genomför de senaste direktiven om mätinstrument och icke-automatiska vågar som kom 2014
 2. Remissen innehöll fyra förslag till nya föreskrifter samt konsekvensutredningar: Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:) om undantag från krav på utsortering av vissa avfallsslag för den som producerar bygg- och rivningsavfall. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall
 3. Nya regler för att motverka matchfixning och skydda utövare under 18 år Lyssna Publicerad: 2020-09-15 . Den 14 september 2020 beslutade Spelinspektionens styrelse om föreskrifter och allmänna råd i syfte att motverka matchfixning..
 4. SSM ställer nu nya krav på OKG som måste uppfyllas för att få fortsätta ha reaktorn i drift. Programmet för att hantera anläggningens ålder ska implementeras i två steg, det första i januari 2018 och det andra steget i januari 2019. Enligt OKG:s vd Johan Dasht är arbetet påbörjat
 5. Arbetsmiljöverket ändrar och uppdaterar nu ett flertal föreskrifter. De nya föreskrifterna om medicinska kontroller innebär att även nya yrkesgrupper kommer att omfattas - exempelvis de som utför så kallat handintensivt arbete (arbete som slaktare, fiskindustrin, löpande band etc.
 6. Nya föreskrifter om prövning av förutsättningar att anordna yrkeshögskoleutbildning. 11 december 2020. Myndigheten har utfärdat föreskrifter om krav på anordnare vid ansökan om att anordna utbildning inom yrkeshögskolan. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2021
 7. st 20 000 pe till de för

I förslaget till nya föreskrifter om jaktmedel finns ett förslag om att tillåta jakt med pilbåge i Sverige, en jaktform som är tillåten i bland annat Danmark, USA och på Åland. Detta följer av strategi för svensk viltförvaltning där Naturvårdsverket har sagt att vi ska utveckla möjligheten att använda nya sätt att jaga HSLF-FS 2021:36 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Artikelnummer: 2021-5-7378 | Publicerad: 2021-05-2 Välkommen till SSM! Vi bygger funktionella och kostnadseffektiva bostadsrätter, hyresrätter och studentlägenheter för morgondagens urbaniter i Stockholm. För alla som gärna bor mindre, för att kunna leva större. Vår vision är att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder

Risk Pilot arbetar med SSM's nya författningssamlin

 1. Ny författning med föreskrifter och allmänna råd om ackreditering Den 29 april 2020 publicerades Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2020:1) om ackreditering. Författningen träder i kraft den 1 augusti 2020 och ersätter då de nu gällande föreskrifterna och allmänna råden (STAFS 2015:8) om ackreditering samt elva verksamhetsspecifika författningar [1]
 2. Nya föreskrifter gäller från 1 januari 2019. Spelinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig
 3. föreskrifterna som är riktade till arbetsgivare kan delas in i olika huvudrubriker. Exempel på sådana huvudrubriker är Kemiska arbetsmiljörisker, Organisatoriska, psykologiska och sociala arbetsmiljörisker och Användning av arbetsutrustning. I strukturen är föreskrifterna för systematisk
 4. Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet, ändrad genom ELSÄK-FS 2016:4 Senast uppdaterad: 2016-05-20 Skriv ut Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela via e-pos
 5. Risk Pilot arbetar med SSM's nya författningssamling Sedan sommaren 2020 har Risk Pilot varit involverade i remissgranskningen av SSM's nya författningssamling som skickades ut till alla tillståndshavare samt ytterligare ett flertal instanser för formell remiss den 1 oktober 2020

Nya föreskrifter och stöd på informationssäkerhetsområde

Förslaget till de nya föreskrifterna skickas ut på remiss i början på april och svarstiden går ut tre månader senare. Särskild tillsyn slopas En annan nyhet är att SSM häver sin särskilda tillsyn på Praktikertjänst AB Därför anser vi att det är av stor vikt att SSM genomför informationskampanjer för att uppmärksamma företagen om de nya föreskrifterna innan de träder ikraft. För våra medtemsföretag har aLltid Arbetsmiljöverket (AV) varit den myndighet som reglera Också föreskrifter om gasflaskor och brandsläckare inkluderas i de nya föreskrifterna. Vi hänvisar till AFS 2006:4 och de grundkrav som finns i denna upprepas inte i den nya föreskriften. Beträffande språkbruket vill vi använda samma grundton som hos andra myndigheter som MSB och SSM Att klassas som kategori 1 innebär att reaktorn inte får startas igen förrän SSM givit sitt godkännande. - Våra föreskrifter, med tre kategorier av brister i kärnkraftsäkerheten, förväxlas ofta med den internationella atomenergikommissionens Ines-skala för allvarliga händelser

Nya föreskrifter om smittrisker - Suntarbetsli

Föreskrifter - SM för Flickor 17 år (F17), 2021 Fastställda av Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutvecklingskommitté den 11 november 2020 1 kap. - Allmänna bestämmelser 1 § Tävlings- och spelregler I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF Det är med skattemedel man finansierar den trådlösa tekniken, men ansvarig myndighet SSM undanhåller hälsoriskerna, samt ljuger och vilseleder, blandar ihop äpplen och päron, för att ge sken av, att den konstgjorda pulsade mikrovågsstrålningen, är samma typ av strålning som solstrålningen. Det är inte ens samma våglängder som solen avger och som de använder Nytt för i år är att vi även kontrollerar om den ansökan som blocket är med i är inskickad. Om du har block som finns i någon annans ansökan och som även är inskickad får du upp varning 322. Observera att vi fortfarande inte kan tala om vem den andra sökande är som har skickat in ansökan med samma block

Besiktning av tryckkärl och trycksatta anordningar | TÜV NORD

Information om nya eller ändrade regle

12 § Skyldigheterna enligt 11 § gäller till dess verksamhetsutövaren har fullgjort sina skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och beslut som har meddelats med stöd av lagen även om verksamheten eller det tillstånd som gäller för verksamheten har upphört eller verksamheten har överlåtits till en ny verksamhetsutövare I oktober 2015 fick Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att tillsammans med bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och berörda länsstyrelser se över de befintliga beredskapszonerna. År 2017 redovisade SSM och övriga aktörer uppdraget med ett förslag om nya beredskapszoner för verksamheter med joniserande strålning Här samlar vi alla artiklar om SSM. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Krisen för bostadsutvecklarna, Byggkrisen och Bopriserna. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om SSM är: Bostadsmarknad, Bostadsutvecklare, SvD Premium och Bygg & fastighet Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har utarbetat ett förslag till nya solarieföreskrifter. De nya föreskrifterna berör kosmetiska solarier som är tillgängliga för allmänheten. Med det nya förslaget uppdateras och anpassas nuvarande föreskrifter till nya säkerhetskrav enligt aktuell europeisk teknisk produktsäkerhetsstandard för.

SSM:s projektportfölj har därför delvis konverterats till hyresrättsprojekt. Per den 30 juni 2020 uppgick SSM:s projektportfölj till 5.351 lägenheter, varav 727 lägenheter i pågående produktion, 3.905 lägenheter under utveckling och 719 lägenheter under utvärdering Efter att SKI och Statens strålskyddsinstitut slogs ihop 2008 gavs samma föreskrifter ut igen av den nya Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM): Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer, SSMFS 2008:17. Arbetet med åtgärdsplanerna har präglats av problem, förseningar och upov

moderna krav som SSM förbereder när de kompletterar sina föreskrifter för att få en effektivare och säkrare kärnkraft. Vid implementering av nya krav och förordningar krävs ibland mycket förberedelser inom kontrollordningens olika parter. Det kan handla om att komplettera elle Nya språkregler från nyår. I internet- och e-postsammanhang har vi fått vänja oss vid att bokstäverna å, ä och ö inte kan användas. SSM, Svenska SpråkMyndigheten, har som en konsekvens av detta beslutat att avskaffa dessa bokstäver helt överensstämmelse med strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter och villkor. Tillståndshavaren har därmed ansvaret för att dimensioneringen av resurserna är tillräckliga för att lagar och föreskrifter skall kunna uppfyllas. En målsättning för strålskyddet för personal inom Region Kronoberg är under utarbetande, likso

Nya föreskrifter om arbetsanpassning på väg Simploye

 1. Analysrapport för nya föreskrifter, omprövningsrapport vid revidering Aktivitetsplan Framtagande av föreskrifter, allmänna råd, vägledning och konsekvensutredning i - i arbetet med att uppfylla kraven och för SSM:s tillsynsarbete regler som är ändamålsenliga - för både tillståndshavarna och SSM . 2013-12-16 1
 2. Under förra året skickade PTS ut förslaget till nya föreskrifter om undantag från tillståndplikt, (PTS Diarienummer 14-3600). Många, däribland SSA och ESR men också Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Elsäkerhetsverket besvarade remissen
 3. SSM:s oberoende styrelseledamöter rekommenderar enhälligt aktieägarna i SSM att acceptera Amastens offentliga uppköpserbjudande. De oberoende styrelseledamöterna anser att fördelarna med att acceptera erbjudandet överväger trots att erbjudandet inte fullt ut bedöms reflektera bolagets långsiktiga värdepotential. Detta uttalande (Uttalandet) görs av de oberoende.
 4. st för politiker som ska fatta avvägda beslut om vad som är bäst för samhället och medborgarnas välbefinnande
 5. Har du som chef personal på Lunds universitet som jobbar med joniserande strålning, till exempel radioaktiva lösningar, röntgen, strålkällor, acceleratorer, etc. så behövs tillstånd. Tillstånd får du från strålskyddsfysikern. Det är ditt ansvar som chef att se till att detta finns och följs
 6. Remissyttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM Dnr 2008/549 Angående Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning Vi har tidigare kommenterat myndighetens förslag till ny förordning. Skrivelsen är tillgänglig på Milkas hemsida

De nya målen syftar till att säkerställa en fortsatt stark och lönsam tillväxt tillsammans med ett långsiktigt värdeskapande. De följer även av bolagets förberedelser för en eventuell notering på Nasdaq Stockholm ett resultat av införandet av det reviderade Direktivet. Som SSM skriver pågår en omfattande översyn av befintliga föreskrifter för att säkerställa att dessa blir mer enhetliga och heltäckande och att omvärldsförändringar beaktas, bl.a. Direktivet och det nya strålskyddsdirektive (2013/59/Euratom)t SSM svarar att hanteringen av tidsskalan är en av de frågor som ses över vid arbetet med nya föreskrifter efter sammanslagningen av de två myndigheterna. Det är sökande som ska visa under hur lång tid barri-ärer behövs. SSM framhåller också att det är viktigt att se till helheten och inte bara till enskilda barri-ärer Den 14 oktober 2020 offentliggjorde Amasten Fastighets AB (publ) (Amasten) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM, varigenom Amasten erbjuder 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig aktie i SSM, motsvarande 6 nya stamaktier i Amasten för 5 befintliga aktier i SSM (Erbjudandet) De viktigaste riskfaktorer som fastställts för banksektorn är: geopolitiska osäkerheter, höga nivåer av befintliga nödlidande lån (NPL) och möjligheten att nya sådana lån byggs upp, cyberkriminalitet och IT-störningar, eventuell priskorrigering på finansmarknaderna, de låga räntenivåerna, bankernas reaktion på nya och befintliga föreskrifter, ekonomiska och finanspolitiska.

- Tillsammans med SSM ägnar vi en hel eftermiddag åt nya föreskrifter och regelverk, säger Lisa Larsson och Abbas Ganjehi. I år arrangeras även en större utställning i anslutning till. SSMFS 2008:12 4 Säkerhetsprövning av personal 7 § Personer som anställs eller på annat sätt. 2008:13, SSMFS 2008:15, SSMFS 2008:17, SSMFS 2008:23, SSMFS 2008:26, SSMFS 2008:3

RISE (Ringhals) Övergripande projekt för modernisering av Ringhals 1-4 mot nya föreskrifter (SSMFS 2008:17) O1 MOD (OKG) Modernisering av Oskarshamn 1. PLEX (OKG, Westinghouse) Modernisering av Oskarshamn 2. Designverifieringsprojekt. BOKA (Barsebäck, OKG) REDA (Ringhals) Övrigt. Framtagning av Störningshandboken BWR (SSM) Diverse. I SSM:s förslag till föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter, diarienummer SSM2017-797, med tillhörande konsekvensutredning (radon på arbetsplatser), daterad 20170328, som var ute som externremiss under sommaren 2017 har två nya avgifter tillkommit

Om föreskrifterna inte revideras kommer de problem kvarstå som till-lämpningen av föreskrifterna visat på under de snart tio år dessa varit i kraft. Till exempel kommer tillståndshavarna även i fortsättningen att tvingas ansöka om dispens från kravet på att månadsvis sända in vatten-prover för analys vid SSM:s laboratorium som delgavs SSM maj 2018 i samband med industrins remissgranskning av SSM:s pågående föreskriftsarbete. Begreppet strålsäkerhetanvänds inte i utredningen kring ny kärntekniklag. Till följd av detta uppstår en osäkerhet kring samstämmigheten mellan utredningens förslag till ny kärntekniklag och SSMFS 2018:1 samtaviserade föreskrifter

nya föreskrifter för lyftdon och lyftverksamhet. Ringhals delgavs formellt förslaget den 30 september och har fram till den 1 december på sig att inkomma med remissvar, inklusive konsekvensbeskrivning. Denna remiss är den första av de nya föreskrifter som SSM planerar att ge ut Strålsäkerhetsmyndigheten upattar att radon i inomhusluft orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige. För att skydda människor för exponering för radon och minska risken för ohälsa finns det därför krav på att undersöka förekomsten, begränsa nivån där den är för hög eller skydda sig på annat sätt SSM:s krav fastställs i föreskrifter och grundar sig på kärntekniklagen och strålskyddslagens krav på kompetens hos tillståndsinnehavare för kärntekniska anläggningar. SVAFO:s organisation har utvidgats kraftigt sedan 2009 för att uppfylla de krav som följer av det kärntekniska tillståndet för R2-anläggningen

Nytt •Samreglering -Reaktorsäkerhet, Strålskydd och Fysiskt skydd regleras samordnat •i gemensamma föreskrifter •så långt som möjligt i samma bestämmelser •Ny terminologi -Främst till följd av samregleringen •Krav på organisation, ledning och styrning av konstruktionsarbete •Krav på konstruktion och säkerhetsanalys m.a.p. skydd av arbetstagar 4.2 Nya föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten: SSM:s uppdatering av föreskrifter gällande Konstruktion, Analys samt Drift är försenade. Senaste beskeden från SSM är att en andra underhandsremiss hos tillståndshavarna kan förväntas i oktober. Senareläggningen innebär at

Nya föreskrifter - Föreskrifter - Vägledning, föreskrifter

Med anledning av förslaget till ny lag om strålskydd har SSM remitterat förslag till föreskrifter om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier samt föreskrifter om kontrollköp till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Remisstiden sträcker sig fram till den 24 maj 2017 varför nämndens beslut behöver justeras omedelbart Amasten offentliggör erbjudandehandling i samband med det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i SSM samt ny finansiell information (Cision) 2020-11-06 12:00 Den 14 oktober 2020 offentliggjorde Amasten Fastighets AB (publ) ( Amasten eller Bolaget ) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) ( SSM ) ( Erbjudandet ) SSM FS 2008:52 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet med joniserande strålning SSM FS 2012:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laser och intensivt pulserat ljus SSM FS 2008:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontroll av kärnämne m.m SSM IGP / IPO. Svenska Schäferhundklubben genom Sk Hok hälsar tävlande, publik, Den som enligt FCI:s regler är berättigad att starta i respektive klass äger rätt att deltaga på mästerskapet. Ny vecka, nya möjligheter @rixdivansle SSM:s föreskrifter. Med föreskrifterna om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning genomförs, helt eller till del, 79 av direktivet artiklar. I arbetet med föreskriftsförslaget har SSM utgått det förslag till ny lag om strålskydd med tillförand

Förslag nya FFFS Finansinspektione

det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i SSM samt ny finansiell information Den 14 oktober 2020 offentliggjorde Amasten Fastighets AB (publ) (Amasten eller Bolaget) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) (SSM) (Erbjudandet). SSM:s aktier är upptagna till handel p

SSM:s utredning redovisar ett förslag till acceptanskriterier för händelseklass H2-H4B och anger en del övergripande förutsättningar som ska gälla för nya kärnkraftsreaktorer och för vissa andra nya kärntekniska anläggningar Den 15 juni träder de nya föreskrifterna för hund och katt i kraft. Detta innebär att starkare djurskydd för våra hundar och katter. Den viktigaste förändringen är att kattägare som låter sina katter gå ute nu blir skyldiga att kastrera sin katt eller på att annat sätt hindra att katten förökar sig

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. [Länk borttagen 2 juli 2020] Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar m.m Två nya förtydligande regler. Vi lägger till två hjälpregler för Typ av Jämförelse (T0145) och Bas för temperaturangivelse (T3822). Detta är kontroller som tidigare utförts inom ramen för andra regler, men får nu egna regler för att göra det ännu tydligare vad som eventuellt behöver rättas. Ny regel: 735904 Komponentinformatio Den nya EU-förordningen omnibus 2, ska tillämpas istället. Yrkesförarkompetens, YKB, är ett EU-direktiv i grunden. En ny ändring av EU-förordningen är tvingande för alla medlemsländer vilket innebär att även den svenska förordningen och dess föreskrifter måste justeras efter det regelverk som finns i EU-förordningen Nya Fredningsområden på ostkusten! Havs- och Vattenmyndigheten har beslutat om införande av ett hundratal nya och reviderade fredningsområden på ostkusten för att stärka skyddet av de svaga rovfiskbestånden. Samtidigt har några förändringar gjorts vad gäller fångstbegränsningar såsom minimimått och bag-limit Regler om medicinteknik måste anpassas. MDR ska alltså börja tillämpas fullt ut den 26 maj i år. I det nya regelverket ingår även förordningen för medicintekniska produkter för in vitrodiagnostik, In vitro diagnostics regulation, IVDR, som ska börja tillämpas den 26 maj 2022

Nya regler ska säkra en hållbar arbetsplats Publicerad 2020-11-28 | Av Ewa Krynicka Storskog, arkitekt och handläggare på Arbetsmiljöverket och Jessica Bergström, arbetsmiljöingenjör Efter nyår träder Arbetsmiljöverkets nya regler för arbetsplatsens utformning i kraft Naturvårdsverkets nya föreskrifter om avloppsanläggningar började gälla från årsskiftet. Utöver krav på reningsverk så reglerar dessa även kontroll och rapportering av bräddningar utmed ledningsnät. Här finns en del nyheter att uppmärksamma Lagar & Regler > Nya lagar. Tillfälliga lagar med anledning av covid-19 Omställningsstöd. Du som har haft minskad omsättning med anledning av covid-19 har under vissa förutsättningar möjlighet att söka omställningsstöd. Omställningsstödet baseras på omsättning och det tapp som ditt företag har haft

Skicka meddelande till oss Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här. Skriven av Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg. Lästid: 4 min ‹ Tillbaka till artiklarna. Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora förändringarna

Den 21 april 2021 börja nya regler att gälla för ditt ansvar över djurhälsa och biosäkerhetsåtgärder hos dina fjäderfän och fåglar i fångenskap. För dig som håller fjäderfän eller fåglar i fångenskap innebär reglerna bland annat att du ska minimera risken för att sjukdomar sprids och vidta så kallade biosäkerhetsåtgärder Nya regler ger patienter rätt att dö Publicerad 17 juni 2011 Om en patient vill avsluta en livsuppehållande behandling ska han eller hon få göra det. Även om det innebär att patienten dör De nya föreskrifterna innebär även en skärpning av vissa regler för att undvika onödigt lidande. Bland annat ställs ett tydligt krav på selektivitet och att allt användande ska ske så att risken för fångst av annat djur än det man avsett minimeras Nya regler för terrängskoter den 1 oktober 2009 Fordonsslaget terrängskoter delades den 1 april 2009 upp i två nya fordonsslag: snöskoter och terränghjuling. Uppdelningen gäller för nytillkomna fordon som registrerats i vägtrafikregistret från och med 1 april 2009 Nya regler för kattägare - se till att din utekatt inte kan föröka sig. Sverige. 29 maj 2020 05:30. Enligt nya föreskrifter från Jordbruksverket behöver ägarna till landets utekatter.

 • HIVE Blockchain Aktie frankfurt.
 • Beställa från flugsvamp Flashback.
 • Elon Musk email.
 • Flugsvamp 2.0 Flashback.
 • Humax bxr hd 2 byta hårddisk.
 • Native instruments komplete kontrol s61 mk2 limited black edition.
 • Asiatische Kryptowährungen.
 • Hemförsäkring rättshjälp.
 • VIDYX coin prediction.
 • Uppsala kommun stöd och omsorg.
 • 8 karaat goud prijs.
 • Hitta Nemo gill.
 • Alex pärlor.
 • PAMP Gold Bar 50g.
 • Bit4coin BV.
 • J.P. Morgan New York.
 • Binance Us stop limit order.
 • Hur länge håller Malibu.
 • Binance Sofortüberweisung.
 • Bay Area News.
 • Nordic Growth Market.
 • Standard Chartered crypto.
 • KFA2 graphics cards.
 • Sök till tv program 2021.
 • How to buy crypto on Binance.
 • Stickade tröjor dam.
 • Litium pris.
 • Trending hashtags.
 • Zakelijk auto importeren uit Duitsland.
 • Maye Musk dieet.
 • Fabege Investor Relations.
 • What is YOLO.
 • Super calculator salary.
 • Umicore Silver price.
 • Dutch withholding tax Act 2021.
 • Dollar coin 1979.
 • Market Cipher sign up.
 • Coinomi wallet.
 • Tnt post tarieven brievenbuspost.
 • Jämföra fonder graf.
 • How to trade options on Deribit.