Home

Länsstyrelsen öppna data

Fallstudie i internationellt projekt ska synliggöra

I Länsstyrelsernas Geodatakatalog, finns data både för nedladdning och som tjänster. Katalogen är nationell och här hittar du både rikstäckande och regionala data från landets 21 Länsstyrelser Projektkoordinering Öppna data Värmland ida.kullgren@lansstyrelsen.se 010-224 73 93. Katarina Nordmark Digital agenda för Värmland katarina.nordmark@lansstyrelsen.se 010-224 73 94. Fredrik Andersson Länsstyrelsernas arbete med PSI, öppna data fredrik.andersson@lansstyrelsen.se 010-224 73 8

Öppna data Länsstyrelsen Västra Götalan

Öppna data - Plan- och byggenkäten; Uppföljningsteman; Tidigare uppföljning; Metod; Lag & rätt; Olika intressen; Teman; Länsstyrelsens tillsyn över detaljplane Öppna data data (information) som tillgängliggörs digitalt så att någon annan kan använda den. Data kan kallas öppna data om vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera dessa med som största motprestation att ange källa eller krav på att dela data på samma sätt. (Open Knowledge Foundation Strandskyddsdelegationens arbetsgrupp Öppna data gnomför ett pilotprojekt med en karttjänst för ansökan av strandskyddsdispens där informationen görs tillgänglig för handläggare, överinstanser, vidareutvecklare och medborgare. Webbseminariet med en demonstration av kartverktyget kan ses i efterhand här: http://www.strandskyddsdelegationen Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav

Öppna data Länsstyrelsen Skån

På viltdata kan du och ditt jaktlag rapportera avskjutning och biologiska data som slaktvikter. Du kan även rapportera viltobs, till exempel älgobs eller klövviltobs. Vilka obsmetoder som finns tillgängliga beror på var i landet du jagar Öppen data; Sänneshult naturreservat; Bokskogen Foto: Owe Nodmar Karta till Sänneshult naturreservat Sänneshult naturreservat Öppen data. Favorit; Vill dit (2) Var där (1) I Sänneshult kan du vandra i den vackra bokskogen mellan sjöarna Sännen och Listersjön. Naturreservatet och.

Öppna data Länsstyrelsen Uppsal

 1. Idag är det långt mellan hus och byar i Kullaskogen men längs stigar och leder finns lämningar kvar från de människor som en gång i tiden levde här. De var mångsysslare som tog till vara det som marken och skogen erbjöd. Skogen är fylld av rester av det gamla bondelandskapet med tjärdalar, kolbottnar och små odlingslotter insprängda i skogen. I Kullaskogen hittar du tre.
 2. På Länsstyrelsens webbplats används kakor (cookies) bland annat för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webbplats om du accepterar kakor. Läs om kakor och hur vi använder dem. Jag accepterar kakor. Ett fel har inträffat, försök igen senare
 3. Åleslån ligger vid Bohusleden. Kort promenad från parkeringen. Gården är handikappvänlig och det finns en grillplats. Här finns också Uddevalla kommmuns Naturskola med verksamhet på vardagar. Runt gården är landskapet restaurerat så att ett äldre odlingslandskap växer fram
 4. Öppna diarium och öppna fakturor, Softronic 1 AB, 500 000 kronor; Öppna den officiella svenska biblioteksstatistiken för alla, Kungliga biblioteket, 490 000 kronor; Tillgängliggörande av öppen data inom gymnasieantagning, Göteborgsregionens kommunalförbund, 332 000 kronor; Öppet Vattenarkiv, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 250.

Här kan du ta del av öppna data för hur plan- och bygglagstiftningen tillämpats de senaste åren. Dataunderlaget är hämtat från de plan- och byggenkäter som besvarats av länsstyrelser och kommuner samt enkäten som mark- och miljödomstolarna, Mark- och miljööverdomstolen och Domstolsverket har besvarat Kartor över riksintresseområden. I Boverkets karttjänst hittar du kartor över samtliga riksintresseområden för kulturmiljövården. Där finns även övriga typer av riksintressen. Du kan också använda länsstyrelsens geodatakatalog. Där söker du på RAÄ Riksintresse för kulturmiljövård MB 3 kap 6 Länsstyrelserna har lämnat 38 granskningsyttranden över kommunernas översiktsplaner under 2019, varav 12 avser kommunomfattande översiktsplan, 12 avser tillägg till översiktsplan, och 14 avser en geografiskt avgränsad del av kommunen. Det är betydligt färre yttranden än 2018, 93 granskningsyttranden lämnades

Data i VISS är fri att använda, återanvända, distribuera och aggregera. Läs mer här. Är du en utvecklare? Du kan använda dig av VISS Öppna API för att hämta din data. Gå till VISS API här. Webbmaster: viss-support@lansstyrelsen.s Remiss Öppna data-utredningens slutbetänkande Avgifter för information i elektronisk form (SOU 2020:82) I2021/03462 Remissyttrande Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att reglera avgiftsuttag även för elektronisk information med syftet att det blir enhetligt. Dock anser Länsstyrelsen att antale Det är fortsatt få kommuner per år som använder möjligheten att begära planeringsbesked av länsstyrelsen. Majoriteten av de planeringsbesked som lämnades av länsstyrelserna under år 2020 var negativa. Fortsatt få planeringsbesked Sedan 1 juli år 2017 finns möjligheten för kommunen att i ett pågående detaljplaneärende begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Jönköping framför att länsstyrelsernas uppgifter inom pandemihanteringen kan innebära en försämrad måluppfyllelse för överklagade ärenden enligt PBL även under år 2021. Länsstyrelsen i Kronoberg uppger att kommunernas beslut om lov inte uppfyller kraven, då de som länsstyrelse har upphävt eller återförvisat ungefär 40 procent av besluten Vattenmyndighetens data på GeodataKatalogen. Hämta hem geodata från VISS på Länsstyrelsernas Geodatakatalog. Det som finns tillgängligt är statusklassningar, vattenförekomster samt miljökvalitetsnormer. Geodatan hittas lättast genom att filtrera på ansvarig organisation och markera Vattenmyndigheterna Öppen data. Välj område: Länsstyrelsen: Naturreservatet är beläget på en basaltkupp ca 2 km nordväst om Hallaröd i Höörs kommun. Skåneleden löper genom området. Allarps bjär hör till ett av Skånes mest värdefulla skyddade ädellövskogar

Viktiga steg i din ansökan finns kvar och du kan på samma sätt som tidigare ge länsstyrelsen eller SAM Internet-supporten tillåtelse att titta i din ansökan. Stäng. Starta med en tom ansökan och lägga till block och skiften på kartan. Exportera eller importera data från växtodlingsprogram Klicka på Sök stiftelse för att komma igång och söka. Vill du bara se stiftelser hos en viss registreringsmyndighet kan du klicka på namnet på länsstyrelsen längst ner på denna sida. Du kan också titta på fliken Söktips för mer hjälp. Uppgifterna i Stiftelsesö Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Informationen i Fornsök uppdateras dagligen och är sökbar för alla Den andra formen av biotoyddsområde utgörs av biotoper som länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller en kommun får besluta ska utgöra ett biotoyddsområde. Öppna data; Kontakta oss om den här sidan. Ditt meddelande går till Vägledning på Naturvårdsverket. Vi läser allt och svarar så snart vi kan Antalet granskningsyttranden från länsstyrelsen över kommunernas förslag till översiktsplan har minskat under år 2019 jämfört med år 2018. Länsstyrelsen har invändningar i cirka 70 procent av granskningsyttrandena. Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska länsstyrelsen yttra sig över kommunernas förslag till översiktsplan och lämna ett granskningsyttrande. Av granskningsyttrandet.

Öppna data Länsstyrelsen Norrbotte

Öppna data-utredningens slutbetänkande Avgifter för information i elektronisk form (SOU 2020:82) Remissinstanser Bolagsverket Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Myndigheten för digital förvaltning . 3 (5) Myndigheten för press, radio och t öppna upp sökalternativ. Vilka sökalternativ som finns att välja bland beror på hur kartan är uppsatt av Länsstyrelsen men generellt finns Platser, Adresser och Lager i kartan. Geografisk avgränsning kan användas för alternativet Lager i kartan, som kan avgränsas med län. Det går i nuläget ej att avgränsa per kommun Boverkets öppna data för Klimatdatabasen består av cirka 170 generiska byggresurser på svenska respektive engelska. Innehållet tillgängliggörs som öppen data via API, dels i JSON-format och dels i XML-format. Genom öppna data kan alla som vill fritt använda innehållet i databasen VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Jönköping Min karta. Om du tidigare har använt e-tjänsten Kartsök och ortnamn för enklare kartrelaterade ärenden så rekommenderar vi dig vår nya e-tjänst Min karta (öppnas i nytt fönster).Där kan du bland annat navigera runt i våra kartor, flygbilder, historiska flygbilder, mäta och rita i kartan och skriva ut

Länsstyrelsernas GIS-tjänster - Länsstyrelsernas GIS-tjänste

 1. råder fortfarande andra förutsättningar än i vanliga fall. Länsstyrelsens stugor, kojor och rastskydd fyller en viktig funktion för fjällsäkerheten och hålls därför fortsatt öppna. Om du nyttjar dem uppmanar vi till stort eget ansvar. ## Hitta nya områden.
 2. IFS Företagsrådgivare är en del av Almi och erbjuder personer med utländsk bakgrund hjälp med att starta och utveckla företag i Sverige. Här finner du rådgivning på 28 olika språk. IFS företagsrådgivare representerar själva mångfalden i samhället och ska, bland annat genom sin språkkompetens, motverka de svårigheter som personer med invandrarbakgrund kan ha med språk, lagar.
 3. Här nedan finner du och kan ladda ned riksintressebeskrivningar för kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet beslutade 1996-1997 om reviderade motiv- och värde
 4. Grindstugan, vid Johannishus, är ett ekhagmarksområde som har brukats av människan under lång tid. Här möts man framför allt av ett stort antal grova, vidkroniga ekar. Det lätt kuperade, mosaikartade området ger en mycket tilltalande och vacker landskapsbild. En stensättning från järnåldern antyder områdets långa historia. Vårfloran är rik med bland annat backsippa. Källa.
 5. Bebyggelseregistret (BeBR), är ett nationellt informationssystem med information om det byggda kulturarvet. Uppdateringar och nya registreringar av kulturhisto

Om oss - Öppna data Värmlan

 1. På Trafikverkets begäran har länsstyrelsen bedömt hur miljön kan påverkas av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. Bedömningen är att järnvägen kan medföra påverkan på flera sätt
 2. Öppna Örebro län inleds med en kick-off på Örebro universitet den 5 november. Under de två veckor som tävlingen sedan pågår har vem som helst möjlighet att använda öppna data för att.
 3. Myndigheter och övriga organisationer som signerat strategi för miljödatahantering Följande har hittills signerat avsiktsförklaringen rörande Strategi för miljödatahantering
 4. Måndag och tisdag vecka 36 arbetar Länsstyrelsen med att skapa öppna ytor med sand för att hjälpa pollinerande insekter. Arbetet sker i Stengärdets naturreservat söder om Kungsör och på Sveaskogs marker runt Riddarhyttan. Åtgärderna är en del av regeringens satsning för att gynna vilda pollinatörer. Många insekter, svampar, blommor och andra växter är beroende av solbelysta.

Länsstyrelsens tillsyn över detaljplaner - PBL

Rösaringsåsens naturreservat är ett spännande utflyktsmål med fornlämningar som väcker fantasin, sällsynta växter och insekter! Här strövar du på och omkring en gammal grusås. Många väl upptrampade stigar genomkorsar den genom den luftiga skogen och under sommaren och hösten är här gott om svamp och bär. Eftersom skogen har fått utvecklas fritt utan större påverkan av. Har du hittat föremål som du misstänker kan vara fornfynd bör du snarast kontakta länsstyrelsen. Beställ tid hos en handläggare för att visa upp vad du har hit Den 8 april fyller romernas internationella nationaldag 50 år och samma dag lanserar Länsstyrelsen Stockholm kampanjen Jag är rom! Socialstyrelsen uppmärksammar dagen med ett nytt tema om nationella minoriteter på Kunskapsguiden Länsstyrelsen prövar om tillstånd kan lämnas (2 kap. 12 § KML). Om en fornlämning medför orimliga hinder eller olägenheter, kan länsstyrelsen ge tillstånd till att ta bort en fornlämning (2 kap. 12 § KML). Länsstyrelsen gör då en avvägning mellan arbetsföretagets samhällsnytta och fornlämningens betydelse

Öppna data Värmlan

Trafikverket bedömer vilka områden som är av riksintresse för trafikslagens anläggningar. Vi har allmän information om lagar och förhållningssätt vid planering samt beslut, kartor, preciseringar och handledningar för beslutade riksintressen Vägledning om länsstyrelsens arbete mot invasiva främmande landlevande växter Vägledningen handlar om länsstyrelsens olika roller i arbetet mot invasiva främmande växtarter och om var - i skyddade områden, på privata fastigheter, på statliga eller kommunala fastigheter - som länsstyrelsen kan agera i sina olika roller Ströva på mjuka stigar, längs med glittrande fjärdar, under lindarnas ljusa lövverk. Bogesundslandet (naturreservat sedan 2015) utgör hälften av Vaxholm kommuns landyta. Storleken och närheten till Stockholm gör området unikt. Markerade vandrings-, rid- och cykelleder bjuder in till de fria markerna och visar vägen till platser väl värda ett besök (cykling i terrängen är endast. Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 7 oktober 2020 att utse NN till ny ersättare i från 1867 och framåt, finns tillgängligt på webbplatsen. Via öppna data får du tillgång till dokumenten i andra format. Att söka på webbplatsen Dokumenttyper i riksdagen Diariet Hitta äldre riksdagstryck Riksdagens öppna.

Öppen utfrågning om våld i nära relationer Christina Ericsson, projektledare (vid Länsstyrelsen i Stockholm) för Välj att sluta, EU-information Öppna data Fira demokratin! Följ Sveriges riksdag. Följ talman Andreas Norlén. Prenumerera Tisdagen den 18 maj håller justitieutskottet en öppen utfrågning om våld i nära relationer. Bland annat deltar representanter från Brottsförebyggande rådet, Polisregion Stockholm och Jämställdhetsmyndigheten. Den öppna utfrågningen är öppen för allmänhet och media och går att se. På den här sidan beskriver vi hur en ansökan hanteras inom Klimatklivet steg för steg, från idé till beslut om stöd

Länsstyrelsen meddelar tid och plats för den slutliga rösträkningen. Röster som tagits emot på svenska ambassader och konsulat bör vara framme hos Valmyndigheten. 9 september. Valdag. Vallokalerna är öppna kl. 08.00-20.00. Klockan 20.00 avslutas röstningen och rösterna börjar räknas i vallokalen Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för sträckan Dåva-Gryssjön. Det här innebär att vi inom kort kan ställa ut järnvägsplanen för granskning. Som en del i arbetet med att ta fram järnvägsplaner för Norrbotniabanan ska Trafikverket beskriva hur den nya järnvägen kommer påverka miljön, det vill säga dess konsekvenser på landskap, djurliv, naturmiljö och. Öppna drogscener - Lägesbild, insatser, Länsstyrelsen och kommuner undersökas för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet mot droghandeln i hela länet. 7 BAKGRUND data om brott och ordningsstörningar från Polisen för respektive basområde (101 025 Information om öppna rastskydd i fjällen med anledning av covid-19 (länsstyrelsen i Jämtlands läns webbplats) Länsstyrelsen i Dalarna har stängt alla bokningsbara stugor men på grund av fjällsäkerhet hålls rasttugor och övernattningsstugor öppna. På webben hänvisar vi till att dessa endast får användas vid nödsituationer Där vill länsstyrelsen visa skogsägare hur gran tas bort. Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. Om Cookies. Följ skribent. Du måste vara inloggad för att kunna följa skribenten. Logga in Öppna mader vid Skönhult

Strandskyddet på kartan - ett pilotprojekt med Öppna data

För frågor om körkortsprov eller fotografering. Skriv till oss via kontaktformulär. Ring, 0771-17 18 19 måndag-onsdag, fredag kl. 8.00-16.1 Öppna data; Lediga jobb; Upphandlingar; Mina meddelanden; Tjänster; Guider; Om webbplatsen; Pressrum; Other languages; Kan ansökan och övriga handlingar, t.ex. hyresavtal, komma att lämnas ut av länsstyrelsen vid en sådan begäran från någon utomstående Tillgängliggöra data och följa upp informationshantering Två verktyg för arbetet med öppna data. Verktygen ger stöd för processen att tillgängliggöra information som öppna data och för hur uppföljning av informationshantering kan genomföras Data från offentliga förvaltningar är en samhällsresurs som kan skapa nya värden, ny kunskap och innovation. Här kan du läsa viktig information om vägledningar kring detta ämne och om vilka som använder öppna och delade data

Öppna data Lantmäteriet - lantmateriet

Enligt Joakim Jardenberg, Helsingborgs stads internetchef, så kan öppna data ge oss svar på frågor vi inte ännu visste att vi skulle ställa. Han anser att öp.. Riksantikvarieämbetet har tagit fram mallar för olika dokument i länsstyrelsens handläggningsprocess för uppdragsarkeologi. Mallar för förfrågningsunderlag: Fö Svårt för utvecklare att använda myndigheters öppna data. Visst publicerar de flesta myndigheter öppna data. Men de är inte alltid lätta att utnyttja - metadata är inte strukturerade, de kan vara svåra att hitta och dessutom används olika standarder. Det visar en ny rapport från Statskontoret

Nyheter - Öppna data Värmlan

Den information som Lantmäteriet släpper som öppna data görs tillgänglig under öppna datalicensen Creative Commons, CC0. Det innebär att informationen kan användas, spridas, göras om, modifieras och byggas vidare på, även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner Hör sedan av dig till länsstyrelsen och be om att få starta en stiftelse. Alla stiftelser måste registreras här sedan 1 Januari 2010. Din stiftelse hamnar då i Länststyrelsernas gemensamma stiftelsedataba där man kan söka efter stiftelsers namn eller alla dess olika ändamål

Den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat Programvaran ber dig öppna vektorlagren. Vid detta steg kan man välja att importera hela den mapp som extraherades i tidigare steg. Klicka på Öppna för att importera data i kartan. 6) Vill man exempelvis få information om en av cykelstationerna kan man använda verktyget Identifiera objekt (ikon med en muspekare över en i-symbol) Starta ett vattenråd. Vattenråd kan organiseras på olika sätt, till exempel som ideell eller ekonomisk förening. Medlemmarna i vattenrådet väljer en styrgrupp som kan ansvara för kontakten med länsstyrelsen och vattenmyndigheten. Fördelarna med att arbeta tillsammans i ett vattenråd

Geodata - Lantmäterie

Öppna data från Naturvårdsverket. Naturvårdsverket tillhandahåller öppna data för att öka tillgänglighet och vidareutnyttjande av miljödata. Naturvårdsverket visar information om sina informationsmängder, datamängder och API:er på den nationella öppna data /PSI-portalen dataportal.se Beställa data och statistik. Lämna uppgifter till register. Register. Statistik. Statistik om covid-19. Om statistiken. Statistikämnen. Statistikdatabas. För utvecklare. Publiceringskalender. Öppna data. Öppna jämförelser. Statistik. In English Vi tar fram både officiell statistik och annan statistik Öppna data for nybörjare; Öppna data for nybörjare. 5 maj 2021 - 5 maj 2021. Ett seminarium för er inom offentliga verksamheter som inte ännu har börjat med öppna data och vill veta mer om vad det är och vad det innebär för ert arbete. När: 6 maj 2021. Var: Online Länsstyrelsen bevakar att dessa frågor tillgodoses så långt det är möjligt och att det byggs ett samhälle som är robust och motståndskraftigt. Det innebär till exempel att länsstyrelsen ska se till att hänsyn tas till inverkan av klimatförändringarna och granska riskanalyser när exploatering sker nära riskfyllda anläggningar eller nära vägar rekommenderade som transportleder. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel i form av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent).Det finns ingen internationellt antagen formell definition men flera utgår från principerna i Open Knowledge Definition [1] eller de principer för öppen digital offentlig information som utarbetades [2] av Open Government.

Öppna data För att öka mängden öppna data i Västra Götaland tog Digitaliseringsrådet 2018 initiativ till en förstudie. Uppdraget var att kartlägga och beskriva vilka förutsättningar som fanns för att offentlig sektor inom Västra Götaland skulle kunna tillgängliggöra mer öppna data, samt ge förslag på hur en sådan samverkan kan bedrivas SLU tillhandahåller öppen data för att öka tillgänglighet och vidareutnyttjande av miljödata i samhället. Där ingår bland annat miljödata som SLU är nationell datavärd för på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. På denna sida finns beskrivningar av öppna data och tjänster från SLU som ingår i tävlingen Hack for Sweden, 14-15 mars 2015 - ca 50% publicerar öppna data (flera enligt DCAT-AP) • svårigheter med att identifiera datamängder som bör göras till öppna data. • ofta oklart vem som har ansvar för öppna data och PSI-frågor och ibland involveras flera delar av verksamheten, (exempel: IT-chefer,. Den som avser att uppföra en byggnad eller genomföra ett annat arbetsföretag har ett ansvar för att ta reda på om åtgärderna kan beröra någon fornlämning och att inhämta information genom att samråda med länsstyrelsen (2 kap. 10 § KML)

Öppna data är information som tillgängliggörs utan avgifter eller villkor och får vidareutnyttjas utan restriktioner. För Transportstyrelsens del tillhandahåller vi främst öppen data i form av statistik av varierande kvalitet för de olika trafikslagen Öppna data. Hjälp oss bli bättre. Hör gärna av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår statistik. Vi vill gärna ha in synpunkter från dig som användare. Lämna synpunkter så här Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Göteborgs Stad producerar mycket offentlig information om och för de som bor, besöker eller driver företag. Vi vill göra den tillgänglig så att du kan bli mer delaktig i stadens utveckling. Använd informationen. Öppna data från Linköpings kommun. Api-nyckel listSearchButton. Sortera efter: Titel Datum. Badvattentemperatur. API som returnerar positionspunkter för badplatser och dess vattentemperatur. Ärendedata. API för att söka och hitta ärenden som diarieförts. I varje. Öppna geodata för tätorter SCB tar fram gränser för tätorter med hjälp av registerdata, till exempel SCB:s register över totalbefolkningen (RTB), SCB:s företagsregister samt Lantmäteriets fastighetskarta och koordinatsatta byggnadsregister

Dels data som SCB ansvarar för enligt Förordningen om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1770). Det är öppna geodata gällande statistik på rutor anpassade till det europeiska referenssystemet ETRS89, förskolor samt myndighets- och kommunkontor som tillgängliggörs som en del av EU-direktivet Inspire. Här kan du läsa mer om direktivet Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer Våren 2021: Detta nyhetsbrev är ett gemensamt utskick från länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland. Nyhetsbrevet tar bland annat upp information om goAML, vilka varningssignaler för penningtvätt och finansiering av terrorism det finns i olika branscher, sanktionsbeslut fattade av Länsstyrelsen i Västra Götaland och annan information från Finanspolisen

Öppet kulturarv - nätverksträff om öppna data Den 3 juni är det dags för årets andra träff i nätverket Öppet kulturarv, nätverket om öppna data inom kulturarvssektorn. I nätverket delar vi med oss av våra erfarenheter och ställer alla de frågor vi länge funderat på, eller kanske tidigare inte vågat ställa Kulturmiljövårdsanslaget - anslaget 7:2 - Bidrag till kulturmiljövård - är kulturmiljövårdens viktigaste ekonomiska styrmedel. Cirka 240 miljoner kronor per å Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Du får sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på öppna data. Till exempel kan du utveckla en mobilapplikation som bygger på informationen. När du använder Uppsala kommuns data i kommersiella sammanhang måste du ange Uppsala kommun som källa (CC-BY)

Rovbase - öppna data - Naturvårdsverke

Vård och bemötande. Flickor och kvinnor som har besvär på grund av könsstympning har rätt till en god vård och ett bra bemötande. För att vården och bemötandet ska bli så bra som möjligt, är det avgörande att personalen har kunskap och kompetens om kvinnlig könsstympning Vår natur Friluftsliv & jakt; Så mår miljön Fakta & statistik; Miljöarbete i samhället Miljömål & samverkan; Stöd i miljöarbetet Vägledning, lagar, bidra Öppna data för forskning och utveckling. Forskning om ett förändrat klimat. Forskning om ett förändrat klimat Klimatmodellering Klimateffektstudier. Begränsning av klimatpåverkan Klimatanpassning Internationellt arbete med nationell nytta. Forskning för ett hållbart samhälle Regional finansiering Sidan blev senast uppdaterad: 2021-03-04 Om du ska söka finansiering kan utbudet av stöd variera beroende på var i landet du bedriver din verksamhet Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV och i vissa fall som bildfiler. Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data

Startsidan - Viltdat

Öppna data-projekt i Sverige tenderar att drivas i enskilda och siloorienterade sammanhang och drivkraften ligger ofta på ett fåtal individer, vilket gör att Sverige inte tillgodogör sig de samhälleliga och ekonomiska nyttorna av öppna data8. Förslag till åtgärder: Regeringen bör Öppna luckan och utmana dina kunskaper! Länsstyrelsen Gotland. December 1, 2019 ·

Starta livsmedelsverksamhet | Länsstyrelsen Uppsala

Den data kommunen tillgängliggör publiceras direkt på den nationella portalen för öppna data som i sin tur rapporterar vidare till motsvarande europeiska centralportal. Därutöver ingår Södertälje i ett samarbetsprojekt kring öppna data i Stockholmsregionen samt i projektet Nationell Skalning Öppna Data Länsstyrelsen Västerbotten har i sitt svar till Bergsstaten föreslagit att de ska avslå en ansökan om bearbetningskoncession för en gruva i Stekenjokk Öppna inte gruvan i Stekenjokk. Detta är den öppna data som på olika sätt berör SGUs miljöarbete. Dessa data kan även presenteras under andra kategorier. Miljö­övervakning - grund­vattenkemi. Miljöövervakning - grundvattenkemi presenterar de grundvattenkemiska data som SGU samlar in inom den nationella miljöövervakningen och SGUs grundvattennät Missa inte öppna föreläsningar på Göteborgs konstmuseum den 17 maj klockan 14-19.30. Temat är att Göteborgs konstmuseum byggnadsminnesförklarat av Länsstyrelsen. Byggnadsminnesförklaringen ska bevara..

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Vi finns för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle. 6,605 likes · 273 talking about this · 281 were here. Den här sidan har vi för att nå ut till fler med information om Länsstyrelsen Gävleborg och det arbete som vi gör.. Nu finns riksdagens diarium i öppna data. Till en början finns det nedladdningsbart som dataset och innehåller information från 12 september 2017. Du hittar datasetet i tabellen längre ned på sidan under rubriken Riksdagens diarium. TIPS. För att visa ut dokumenten korrekt, tänk på det här när du programmerar

Nya miniminivåer för varg – fastställda avSeminarium om nödvattenplanering | Länsstyrelsen StockholmSamernas nationaldag | Länsstyrelsen Skåne
 • Buying with bitcoin Reddit.
 • Welche Versicherungen kann man von der Steuer absetzen.
 • Risk Intelligence aktie kurs.
 • Diagnose NAH.
 • Solcell monokristallin 12V.
 • Swyftx customer service.
 • Boliden utdelning.
 • Coins Albums.
 • STAP regeling UWV.
 • Best fitness watch 2021.
 • Tjänstebil.
 • Bitrue headquarters.
 • Insider Cloetta.
 • Binance Erfahrungen Schweiz.
 • Spar folder week 14.
 • Li Auto stock.
 • Luno investment plan.
 • How to withdraw money from CREX24.
 • Europese Unie website.
 • ConsenSys London.
 • Sveriges västligaste stad.
 • 5g PS4 emulator App.
 • Radhus Skellefteå.
 • Easy online games.
 • Netcapital Orbital Assembly.
 • Is Bitcoin a hedge against inflation Reddit.
 • Coinbase 2 schritt verifizierung funktioniert nicht.
 • Bitcoin trading hours UK.
 • Hoeveel mag je bijverdienen zonder belasting te betalen.
 • How to exchange on Binance Us.
 • ETF asien.
 • Blankett bygglov Norrtälje.
 • PayPal my preapproved payments.
 • Klarna aktier Avanza.
 • Jordvärme kostnad per månad.
 • Katthem Emmaboda.
 • GRAVIEX down.
 • Tech podcasts for beginners.
 • Järkvissle till salu.
 • Immateriella och materiella anläggningstillgångar.
 • Smäcker kabel synonym.