Home

Werkgelegenheid Europa cijfers

6

Economie en werkgelegenheid. Eurostat berekent jaarlijks ook het BBP (Bruto Binnenlands Product) van de Europese Unie. Dit wordt gedaan door het BBP van de verschillende lidstaten bij elkaar op te tellen. In 2019 bedroeg het BBP van de geheel EU 13.964 miljard euro De EU wil werkgelegenheid in de lidstaten stimuleren, armoede verminderen en het onderwijs verbeteren. Sociaal beleid is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de lidstaten. De Europese Unie speelt vooral een coördinerende en controlerende rol. Via verschillende fondsen stimuleert de EU de werkgelegenheid in de lidstaten Lees meer over de economie van de Europese Unie: data, tabellen en grafieken over het bbp van de EU, de handel, de werkgelegenheid, de loonkloof tussen man en vrouw, hernieuwbare energiebronnen, online-shoppen en vervoer De hoeveelheid werk in de eurozone is in drie maanden tijd met 2,8 procent gedaald, terwijl de economie met maar liefst 12,1 procent is gekrompen. Met name die van Spanje (-18 procent) en Hongarije (-14,5 procent) hebben de afgelopen maanden zware klappen moeten incasseren

Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar: Werkgelegenheid voor 73,2% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar: Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder dan 10%. Een diploma hoger onderwijs voor ten minste 40 % van de bevolking van 30 tot 34 jaa moeilijk om de term werkgelegenheid precies te definiëren. Veel deeltijdwerkers in de EU-25 zijn jonger dan 25 jaar: Van de jonge werknemers in de EU-25 heeft 37,5 % een tijdelijk contract. De betreffende percentages lopen uiteen van 6,8 % in Ierland tot 59,4 % in Spanje. Uit de gegevens over uitzendwerk (4) blijkt dat mensen met een tijdelij De werkgelegenheid in Europa is vorig jaar gestegen naar een nieuw recordniveau. Dat blijkt uit cijfers die Europees statistiekbureau Eurostat dinsdag heeft gepubliceerd. NU.n

De werkgelegenheidsgraad in het kader van de Europa 2020‐strategie geeft het percentage werkende personen in de bevolking van 20 tot 64 jaar weer. De werkloosheidsgraad geeft het percentage werklozen in de beroepsbevolking (werkende personen + werklozen) binnen een bepaalde leeftijdsgroep weer We bieden ook visualisaties aan waarmee u zelf aan de slag kan om trends te visualiseren, cijfers te berekenen en projecties uit te voeren. Collectie - Alle - Arbeidsmarktpositie (ILO) Vlaanderen in Europa Lokale arbeidsmarkten Sectoren en paritaire comités Doelgroepen Jongeren op de arbeidsmarkt Arbeidsmobiliteit Opleiding en levenslang leren Vacatures en krapte Eindeloopbaa In Utrecht is het aandeel van de bedrijfstak informatie en communicatie relatief groot (7,1 procent), terwijl deze bedrijfstak in Zeeland slechts 1,1 procent van de werkgelegenheid omvat. In Groningen houdt 19,2 procent van de werkgelegenheid verband met de gezondheids- en welzijnszorg, terwijl deze bedrijfstak in Noord-Holland maar 11,9 procent van de werkgelegenheid uitmaakt

Dit artikel geeft een overzicht van de werkloosheid in de Europese Unie, uitgedrukt in procenten.. Veranderingen in werkloosheid kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals conjunctuur, demografische ontwikkelingen en politieke ontwikkelingen. Zo kunnen stijgingen in de werkloosheidcijfers tussen 2008 en 2009 worden gerelateerd aan de kredietcrisis.De algemene werkloosheidscijfers kunnen. De Europese visserij in cijfers. De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de EU-lidstaten in 2020 (tabel I), de werkgelegenheidssituatie in de visserijsector (2017), de aquacultuursector (2016) en de visverwerkende sector.

Europese Unie in cijfers - Europa N

 1. De werkgelegenheid in de eurozone groeit. Niet hard, maar groei is groei. En de groei versnelt. In het derde kwartaal bedroeg de toename 0,6% jaar-op-jaar. Dat is het beste cijfer sinds eind 2011. En als je wat verder terugkijkt, is het het beste cijfer sinds 2008. De cijfers over de verschillende landen zijn interessant: Duitsland 0,9
 2. Globalisering creëert kansen op werkgelegenheid maar kan ook leiden tot banenverlies. Het is een prioriteit van de EU om globalisering te managen n en er het beste van te maken. Dit geldt ook voor het opbouwen van een socialer Europa, waarin ontslagen werknemers bijvoorbeeld worden geholpen bij het vinden van nieuwe banen.. Globalisering creëert banen in Europa
 3. g en sociale integratie; Vaardigheden en kwalificaties; Agentschappen en partners; Analyse, evaluatie, effectbeoordeling ; Financiering; Nieuws; Evenementen ; Publicaties en documente
 4. Werkgelegenheid - Apple (NL) 1,76 miljoen banen in Europa. Een mooi begin. Apple is al meer dan 35 jaar actief in Europa. We zijn er trots op een groeimachine voor de economie te zijn en dragen bij aan meer dan 1,7 miljoen banen. Vorig jaar hebben we meer dan 10 miljard euro besteed bij meer dan 4300 Europese leveranciers
 5. Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt; Multinationale groepen in België; Maandevolutie van de btw-plichtigen na 30 dagen en volgens activiteit; DataLab : voorlopige bevolkingscijfers op 01.01.2021; Nieuws; Deelnemer Enquête; Over Statbel; Contac
 6. Brussel - Europa in cijfers Een studie van het Verbindingsbureau Brussel-Europa december 2009 1. ,Brussel1 zetel van Europese en internationale instellingen 1.1 Binnen het kader van de Europese Unie Brussel is de zetel van twee Europese instellingen : de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie

Grootste afname werkgelegenheid in eurozone ooit, vooral flexwerker de dupe 14 augustus 2020 17:53 Aangepast: 14 augustus 2020 17:57 De Spaanse economie werd het hardst getroffen van alle EU-landen 18-5-2021 02:00 Cijfers Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoengecorrigeerd Arbeidsvolume; kwartalen, geslacht, nationale rekeninge The European Alliance for Apprenticeships (EAfA) network held its first event of 2020 in Brussels on 13 February. The event gathered over 85 members to discuss various prevalent themes and their work on apprenticeships Luc Aben is benieuwd naar cijfers over werkgelegenheid. op te lopen. In navolging van afnemend economisch herstel dreigt de werkloosheid in eurozone op te lopen. En verder: In Europa focus op in dienst houden We zien dat de component werkgelegenheid in de Europese inkoopmanagersindices in september niet wijzen op.

Europa Met deze moderne, interactieve en eenvoudig te gebruiken statistische tool kan je: De statistieken over werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest raadplegen, net als de vacatures die Actiris heeft ontvangen. Data selecteren, analyseren en vergelijken met elkaar In de kijker: knelpuntberoepen 2021. Corona houdt de wereld al bijna een jaar lang in zijn greep. De overheidsmaatregelen om de pandemie te bestrijden en de onzekerheid over het economisch herstel hebben uiteraard een grote impact op beslissingen van werkgevers over nieuwe aanwervingen StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar ONZE INDUSTRIE - CIJFERS & TRENDS Cijfers & Trends Samen vormen wij als ketenpartners een dynamische industrie in een open markt. Nationale grenzen vormen geen belemmering meer en Europese of wereldwijde concurrentie is aan de orde van de dag

data.europa.e De Arbeidskrachtenenquête met de gegevens van 2018 werd onlangs gepubliceerd. Waar staat België met betrekking tot de doelstellingen in het kader van de Europa 2020-strategie? Over het algemeen zijn de cijfers positief, met een werkgelegenheidsgraad van bijna 70% in 2018 (70,5% in het laatste kwartaal), dat is een record. Van de 2020-doelstellingen inzake arbeidsmarkt en opleiding behaalde. De hier gepresenteerde cijfers zijn resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), dit is een enquête die geharmoniseerd is op Europees niveau. De definities over werkgelegenheid en werkloosheid die worden gehanteerd zijn die van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), waardoor een vergelijkbaarheid van de resultaten op internationaal vlak wordt gewaarborgd Van Gils, S. (2003). Werkgelegenheid in Europa 2003. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV, 13(4). Leuven: Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. Voor alle cijfers check dan het rapport van KANTAR (PDF) vanaf pagina Uit eerder en weliswaar gedateerd onderzoek uit 2004 is gebleken dat met de sportvisserij in de Nederlandse binnenwateren 2.500 mensjaren aan werkgelegenheid is gemoeid. Voor de Nederlandse zeesportvisserij ligt het aantal mensjaren op 800

Werkgelegenheids- en sociaal beleid - Europa N

De economie Europese Unie - EUROPA - European Union

Grootste afname werkgelegenheid in Europa ooit Limburgva

 1. gen raadplegen. Op basis van die jaarrekeningen stelt de Balanscentrale macro-economische statistieken en indicatoren ((opent in nieuw venster)) op voor een bepaald aantal sectoren en rechtsvormen
 2. istraties. De economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen. De openbare ruimte inrichten en bij nationale, Europese en internationale instanties, rekening houdend met de rol van Brussel als hoofdstad van Europa.
 3. The European Council brings together EU leaders at least four times a year. The Council of the EU meets in different configurations depending on the topic discussed. Committees and working parties handle the preparatory work on files before they are discussed at Council meetings

Luc Aben is benieuwd naar cijfers over werkgelegenheid. Delen. Open deel-opties. In Europa focus op in dienst houden van werknemers, We zien dat de component werkgelegenheid in de Europese inkoopmanagersindices in september niet wijzen op verbetering. Toch is het verloop van de Europese arbeidsmarkt. De ranglijst van Europese landen met de slechtste coronacijfers heeft een nieuwe koploper. Sinds vrijdag is de slechtste leerling van de klas het land dat niet gelooft in lockdowns en een beroep. Dit zijn geen officiële cijfers. Ze zijn enkel gebaseerd op hetgeen mensen ons vertellen via online-enquêtes. Officiële statistieken bestaan er niet in België en ook niet in Europa. Enquêtes zijn niet exact, maar geven wel een tendens aan Feiten en cijfers Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) In de eerste periode van NOW 3 bedraagt het vergoedingspercentage maximaal 80% en in de tweede en derde periode is dat maximaal 85%. In dit thema keyboard_arrow_left. NOW-maatregelen in een grafiek Uit cijfers die door autoconstructeursvereniging ACEA werden vrijgegeven blijkt dat België, met een daling met 30,2% van het aantal ingeschreven auto's over de eerste zes maanden van 2020 in vergelijking met 2019, het nog net beter doet dan het gemiddelde van alle Europese landen, dat op -38,1% ligt. Bij de constructeurs zijn Mazda en Honda procentueel de grootste verliezers en houden.

Europese werkgelegenheidsstrategie - Federale

Werkgelegenheid in de sport zal ongeveer gelijk blijven de komende jaren. Lichte economische groei kan leiden tot meer werkgelegenheid. Tegelijkertijd leiden individualisering, daling in clublidmaatschap, bezuinigingen en de participatiesamenleving tot minder betaalde krachten in de sport Werkgelegenheid in Europa. Auteur (organisatie): Commissie van de Europese gemeenschappen. Directoraat-generaal werkgelegenheid, arbeidsbetrekkingen en sociale zaken Uitgever: Luxemburg : Bureau voor officiële publikaties der Europese gemeenschappen, n.d. UDC: 331.5 4> Werkgelegenheid cijfers Dubai De werkgelegenheid en beroepsbevolking in Dubai laat een zeer divers beeld zien. De relatief jonge populatie van Dubai bestaat voor het overgrote deel uit expats die vanuit de hele wereld in Dubai komen werken Werkgelegenheid: 385.000 arbeidsplaatsen. Toegevoegde waarde : (direct en indirect) ruim € 45,6 miljard, 6,2% van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp). Download de Feiten & Cijfers UWV verwacht dat de coronacrisis grote impact heeft op de werkgelegenheid in 2020 in een aantal sectoren. De meeste banen verdwijnen naar verwachting in de zakelijke dienstverlening (uitzendbranche en reisbureaus), horeca, cultuur, sport & recreatie, sierteelt en luchtvaart. Ook andere sectoren moeten rekening houden met een groot verlies aan banen in 2020

 1. Zoeken binnen Onderwijs in cijfers Zoek. Prognoses arbeidsmarkt po. De vacaturedruk is het aandeel verwacht tekort van de totale werkgelegenheid voor leraren binnen een regio. Verwachte vacaturedruk voor leraren en directeuren in het po, per rpa-regio
 2. Cijfers over werkgelegenheid, armoede en sociale integratie. Bronnen: In Oost-Europa leefde in 1985 ruim 7 procent onder de armoedegrens, over vijf jaar zal dat 5,8 procent zijn
 3. Mobiliteit in Cijfers Auto's geeft uitvoerige informatie over het bezit en gebruik van personen- en bedrijfsauto's, Europa 9.1 Europese Unie 9.6 Directe werkgelegenheid in de auto-industrie binnen de EU _____64 Mobiliteit in Cijfers Auto's 2020 - 2021 4. Economische.

[Opvallend] Worldcom-onderzoek: 'Corona blijvend effect werkgelegenheid Europese journalistieke en mediasector' #cijfers. door redactie · 309.108 views · op 7 februari 2021 · update 6 februari 202 Dit is uw kans om uw stem te laten horen, om te zeggen in wat voor soort Europa u wil leven, om onze toekomst vorm te geven. Doe mee aan een evenement. Deel uw ideeën. Organiseer een evenement. Thema's. Klimaatverandering en milieu. Gezondheid. Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid. De EU in de wereld. Waarden en. Poppodia: werkgelegenheid 4 Poppodia: inkomsten en uitgaven 5 Popfestivals: activiteiten en bezoek 6 Ledenlijst 7 Wat doet de VNPF? 8. Deze publicatie brengt maat en getal letterlijk in beeld. Het geeft inzicht in de cijfers van het jaar 2019 van 53 van de 59 poppodia, en van alle 52 festivals, die in oktober 2020 bij de VNPF zijn aangesloten Voor alle cijfers check dan het rapport van KANTAR (PDF) vanaf pagina Uit eerder en weliswaar gedateerd onderzoek uit 2004 is gebleken dat met de sportvisserij in de Nederlandse binnenwateren 2.500 mensjaren aan werkgelegenheid is gemoeid In 2012 stond actief ouder worden en solidariteit tussen generaties centraal in de Europese Unie, terwijl in 2013 het Europese Jaar van de Burger in de belan..

Feiten en cijfers rondom pluimveevlees Peter van Horne, september 2020 De werkgelegenheid in het pluimveecomplex is 22.500 arbeidsjaren. Omdat er circa 1.800 pluimveebedrijven zijn is het aantal naar landen buiten Europa. 1% . De pluimveesector heeft het overig Terwijl de werkgelegenheid de afgelopen kwartalen in stijgende lijn ging (tussen 45.000 en 65.000 extra jobs op jaarbasis), keert die trend in het eerste kwartaal van 2020, met een verlies van 0,6% of 20.000 werknemers in de privésector. Die daling laat zich vooral voelen bij de tijdelijke werknemers, gelegenheidswerknemers en flexi-jobs Cijfers & trends. Twente. Economie en werkgelegenheid. Werkgelegenheid naar sector Werkgelegenheid naar sector Terug naar het overzicht. Contact. Kennispunt Twente. Nijverheidstraat 30. 7511 JM Enschede. 053 - 48 76 720. Meepraten? Geef u dan op voor een inwonerpanel! AlmeloPanel; BornePanel Feiten, cijfers en trends over mentale gezondheid op het werk. Steeds meer werkgevers krijgen aandacht voor de mentale gezondheid van hun medewerkers. De cijfers op deze pagina komen uit een doorrekening van CapGemini in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - 2012

Werkgelegenheid in Europa gestegen naar recordniveau NU

 1. Traductions en contexte de werkgelegenheid in europa en néerlandais-français avec Reverso Context : groei en werkgelegenheid in europa, voor de werkgelegenheid in europa, over de werkgelegenheid in europa
 2. De social profit is een uitgesproken vrouwelijke sector.Maar liefst 78,3% van de medewerkers in de social profit is een vrouw, terwijl dit gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt 48,5% is
 3. Vertalingen in context van werkgelegenheid in europa in Nederlands-Frans van Reverso Context: groei en werkgelegenheid in europa, voor de werkgelegenheid in europa, over de werkgelegenheid in europa
 4. EUROPEAN COMMISSION. Brussels, 4.3.2021. COM(2021) 93 final. 2021/0050(COD) Proposal for a. DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL . to strengthen the application of the principle of equal pay for equal work or work of equal value between men and women through pay transparency and enforcement mechanisms {SEC(2021) 101 final} - {SWD(2021) 41 final} - {SWD(2021) 42 final
 5. Naargeestige cijfers over de werkgelegenheid, van het RIVM mag je een seksbuddy als je dat wil en het zijn drukke tijden voor bunkerbouwers

Flagship initiatives: The Commission will, by 2023, issue guidance recommending to Member States improvements on independent living and inclusion in the community, in order to enable persons with disabilities to live in accessible, supported housing in the community, or to continue living at home (including personal assistance schemes).. Building on the existing voluntary European Quality. Steden in Europa - Feiten en cijfers over de Cities in Europe bevat 13 infographics die overzichtelijk de feiten en cijfers laten zien van de recente stedelijke ontwikkelingen in het kader van de Europa 2020-strategie risico's van stedelijke armoede en de verschillen tussen stad en platteland in groei van de werkgelegenheid

Internationaal vergelijkende informatie geeft de mogelijkheid om het Nederlandse onderwijsstelsel te vergelijken met dat van andere landen. De informatie die hier gepresenteerd wordt, is voornamelijk gebaseerd op de OESO-publicatie 'Education at a Glance 2020'. Hierin staan gegevens over deelnemers, personeel, financiën en de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt van ruim 35 landen Cijfers: uit onderzoek blijkt dat het aantal uren dat thuis en op kantoor gewerkt wordt in maart met circa 13 procent is gedaald. De daling betreft vooral zelfstandigen, min 23 procent. De daling bij werknemers is geringer, min elf procent Het aantal banen van mensen in loondienst is tussen februari en juli met 125.000 (-1,5%) gedaald. Vooral in de zakelijke diensten (reisbranche, beveiliging, schoonmaak, uitzendbureaus) en horeca, cultuur, sport & recreatie, nam het aantal banen af. Door overheidssteun zijn ook veel banen behouden, bijvoorbeeld in de luchtvaart

Werkgelegenheid en werkloosheid Statbe

 1. Deze cijfers laten zien dat we voor ongeveer 0.1% meetellen in het EU-gebeuren wat schapen en geiten betreft. Bij de interpretatie van bovenstaande tabel en vooral wat de relatie tussen aantal slachtingen en de vleestonnages betreft, is het belangrijk te weten dat in Zuid-Europa ( oa. in Spanje, Italië en Griekenland) de lammeren op lage gewichten geslacht worden, wat resulteert in karkassen.
 2. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Optimisme over werkgelegenheid na positieve cijfers van CBS. 23 februari 2016 om 07:00. Foto: ANP vergroot
 3. Cijfers en statistieken vormen de basis van goed beleid. We zetten ons dan ook in om interessante data te verkrijgen, te duiden en te delen. Dat doen we mét en vóór de sector. Want met de juiste data kunnen we samen een effectieve bijdrage leveren aan het realiseren van onze langetermijnvisie Perspectief 2030
 4. Snel een aantal feiten en cijfers nodig over Royal Schiphol Group en haar activiteiten? In onderstaande pdf-downloads vatten we onze cijfers van de afgelopen jaren kernachtig samen. Feiten en cijfers 2020. Download de kerngegevens 2020 (0.3 MB .pdf) Feiten en cijfers 2019

Cijfers Steunpunt Wer

De werkgelegenheid in fte in de sector Zorg en WJK als geheel krimpt tussen 2013 en 2015 met ruim 3%. Deze cijfers komen uit de AZW Actueel van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Hierin vindt u de actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn,. In het Stats Dashboard vind je voortdurend de belangrijkste up-to-date cijfers & statistieken over E-commerce Cijfers en jaarverslagen. Op deze pagina vindt u jaarverslagen en statistieken gerelateerd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid

Werkgelegenheid regionaal - CB

Kamerbrief TNO cijfers thuiswerken Minister Koolmees gaat in deze brief aan de Tweede Kamer in op de recent beschikbaar gekomen cijfers over thuiswerken, op de besmettingen op de werkvloer en het verder reduceren daarvan, én op de activiteiten die het kabinet onderneemt om thuiswerken verder te bevorderen waar dat kan Kennisbank Openbaar Bestuu Assuralia verzamelt en verwerkt gegevens over de human resources in de verzekeringssector: de werkgelegenheid, op grond van de gegevens die sinds het begin van de jaren 1990 voortkomen uit een jaarlijkse enquête die geïndividualiseerde en anonieme informati

Toegevoegde waarde en werkgelegenheid | Haven van Rotterdam

De afgelopen jaren is er sprake van bescheiden economisch herstel, is de totale werkgelegenheid in de EU toegenomen en is de werkloosheid gedaald. Niettemin blijven de huidige langdurige werkloosheid en de jeugdwerkloosheid onaanvaardbaar. Europa moet in de eerste plaats meer en hoogwaardige banen scheppen. Dat is met name een beproeving in de context van structurele aanjagers van verandering. Vaccinatie in beeld. Toggle Navigation. Toggle Navigatio Cijfers: 6,5 miljoen vrachtwagens in Europa. 9. aug. Posted by admin Category: Nieuws; Geen reacties. Terwijl bijna geheel Europa vakantie viert liep fabrikantenkoepel ACEA eens even de cijfertjes langs en kwam met een paar mooie getallen over de Europese transportsector op de proppen Groei werkgelegenheid vooral bij oproepkrachten en zzp'ers. Het CBS publiceerde vandaag de meest recente cijfers over de ontwikkelen van 'de werkzame beroepsbevolking'. Die is in totaal omhoog gegaan, wat her en der leidt tot positieve berichten in de media

Werken omvat alle activiteiten die tot productie leiden, inkomen genereren en werkgelegenheid met zich meebrengen. Het totale ruimtegebruik door werklocaties is de afgelopen decennia toegenomen, maar er hebben wel twee tegengestelde trends plaatsgevonden. Sinds halverwege de jaren '90 tot ongeveer 2008 is de economie snel gegroeid en dat ging gepaard met een groei van d Er zijn veel mensen nodig in zorg en welzijn, nu en in de toekomst. Het kabinet wil de personeelstekorten in de sector zorg en welzijn terugdringen. En medewerkers behouden. Dit gebeurt samen met partijen zoals zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Hiervoor is het Actieprogramma 'Werken in de zorg' opgesteld Werkgelegenheid Europa stijgt. Redactie - Administrator. In het eerste kwartaal van 2007 is de werkgelegenheid in de Europese lidstaten gemiddeld gestegen met 0,3 procent vergeleken met het kwartaal ervoor. Deel dit artikel: Lees ook. Premium. Reportage 17:2 10. Europa. 9.1 Europese Unie: registratie nieuwe personenauto's; 9.2 Europese Unie: productie nieuwe personenauto's; 9.3 Europese Unie: personenautopark; 9.4 Verkeersdoden in EU; 9.5 Belasting op nieuwe auto's binnen de EU; 9.6 Directe werkgelegenheid in de auto-industrie binnen de EU; 9.7 Benzineprijzen binnen de EU (€ De Studiedienst van de Vlaamse Regering geeft cijfers over verschillende beleidsdomeinen die te maken hebben met werkgelegenheid en levenskwaliteit: arbeidsmarkt, gelijke kansen, onderwijs en vorming, welzijn en kansarmoede, gezondheid, en wonen

Meer feiten, cijfers en onderzoeken. Er zijn verschillende bronnen waar u informatie over feiten, cijfers en onderzoeken kunt vinden. Deze bronnen zijn verdeeld in bronnen voor alleen data van gemeente Leeuwarden en data vanuit landelijke bronnen. Gemeente Leeuwarden: Veiligheidsprestatie-inde

Werkloosheid in de Europese Unie - Wikipedi

Cijfers & trends. Enschede. Economie en werkgelegenheid. Werkgelegenheid naar sector Werkgelegenheid naar sector Terug naar het overzicht. Contact. Kennispunt Twente. Nijverheidstraat 30. 7511 JM Enschede. 053 - 48 76 720. Meepraten? Geef u dan op voor een inwonerpanel! AlmeloPanel; BornePanel Op zoek naar cijfers, studies en andere data belangrijk voor de bouwsector? Bouwunie voert als kenniscentrum voor de bouw regelmatig studies uit. Ontdek ook hoe we met de Bouwbarometer elk kwartaal peilen naar de economische situatie in de bouwsector. Meer informatie vraagt u aan economisch adviseur Anja Larik Hoe staat het met de volksgezondheid en zorg in Nederland? Volksgezondheidenzorg.info, een product van het RIVM, biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie.Deze informatie komt tot stand in samenwerking met een groot aantal experts van verschillende instituten De provinciale werkgelegenheidsenquête (PWE) is een jaarlijks onderzoek naar de aard en omvang van de Gelderse werkgelegenheid. Het onderzoek doen we in samenwerking met gemeenten. Met de werkgelegenheidsenquête krijgen we inzicht in de aard, locatie en ontwikkelingen van de Gelderse werkgelegenheid en bedrijvigheid Maatschappelijk belang. Europese studie. De 'Private Equity at Work' studie van Invest Europe laat zien dat de werkgelegenheid bij bedrijven met een participatiemaatschappij aan boord tussen 2017 en 2018 gemiddeld 5,5% groeide (16% bij venture capital). Dit was bij andere bedrijven in Europa gemiddeld 1,1%. Nederlandse portefeuillebedrijven zagen een groei van 4,4% van de werkgelegenheid

Parijse echoput herhaalt Nederlandse zzp-sprookjes, maarInfographic: Groningen in cijfers - Elsevierweekblad

Actuele cijfers COVID-19 en nieuws over het nieuwe coronavirus. Overslaan en naar de inhoud gaan Direct Update: deze week is in Eurosurveillance een artikel over de oversterfte in Europa van het najaar in 2020. Daarnaast is een voorpublicatie (preprint). In dit artikel beschrijven en evalueren we de macro-economische prestaties van Duitsland in het voorbije decennium. We gaan in op loonvorming, concurrentiekracht en exportprestaties. We stellen ons vooral de vraag in welke mate het Duitse model succesvol is ten aanzien van de lange termijn uitdagingen gesteld door de vergrijzing, en de nood aan hogere werkgelegenheid, productiviteit en. Of je nu cijfers en informatie over Limburg of de Limburgse gemeenten zoekt of specifiek kaartmateriaal nodig hebt voor je werk of studie, je bent hier aan het juiste webadres. Via de website en het online platform limburg.incijfers.be biedt de.. Wat moet u weten over deze grafiek Sinds het begin van de covid-19-epidemie werden patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Bij een ernstig verloop is een opname op intensieve zorgen noodzakelijk Op de LISA website (www.lisa.nl) is vanaf nu actuele informatie over de aard en omvang van de werkgelegenheid van de Recreatie & Toerisme sector beschikbaar! De R&T standaard is een belangrijke doorbraak in de toeristische sector, waarmee voor het eerst betrouwbare vergelijkingen gemaakt kunnen worden van de bestedingen en de werkgelegenheid in de vrijetijdssector

De Europese visserij in cijfers - European Parliamen

Werkgelegenheid is cruciaal: bemoedigende cijfers van

Impact van globalisering op werkgelegenheid en de EU - Europ

De Air France - KLM resultaten over het derde kwartaal van 2020, maken wederom pijnlijk duidelijk dat de COVID-19 pandemie de luchtvaartindustrie totaal heeft ontwricht. Dit is zondermeer de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog; voor de samenleving, voor de luchtvaart en zeker ook voor KLM. Cargo doet het goed en zorgt voor extra inkomst.. EIGE's Gender Equality Index data visualisation for domain of Violence in Netherlands for the 2015 editio

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in cijfersCentraal Economisch Plan (CEP) 2019 | CPBMobiliteit in Cijfers Auto's 2009 - 2010
 • Why can t I link my Chase account to PayPal.
 • Luchtpomp aquarium Intratuin.
 • Payward LTD.
 • ARD Mediathek App.
 • Who is HBF owned by.
 • Utförs stegvis med nigning.
 • Nordic Wellness tjänster.
 • Casino no deposit bonus codes 2021.
 • Håltagning i kertobalk.
 • Superalgos token.
 • Köksstolar skinn Mio.
 • Maxtaxa hemtjänst 2020.
 • Alim course for ladies online.
 • Jak fungují bitcoinmaty.
 • Anmäla förtal polisen.
 • IT Finans.
 • Crypto gaming news.
 • The complete cryptocurrency course: more than 5 courses in 1.
 • Rarus en bokstav.
 • Royal Navy Leadership Academy.
 • How to turn off developer mode Chromebook.
 • Camping i skogen.
 • Tradera TV spel.
 • Copper dime value.
 • Villor till salu Falun.
 • Ethos Netflix review.
 • Text messages threatening to kill.
 • Lergigan dosering.
 • När sätts betygen 2021 högstadiet.
 • Coop slå ihop medlemskap.
 • Precise Biometrics Flashback.
 • Vacatures Friesland Zorg.
 • Hussar and Hyde Gaming.
 • Zupr Groningen.
 • Binance DEX.
 • Clash of the Titans full movie.
 • Caseload verloskundige Amsterdam.
 • SKR lediga jobb.
 • Eos Hand Lotion Walmart.
 • Newegg lost package policy.
 • Buy on Coinbase Pro and transfer to Coinbase Reddit.