Home

Uitvoeringsregeling Wwft

 1. g van witwassen en financieren van terrorisme Geldend van 25-07-2018 t/m 20-05-2020 2 Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 23 juli 2008, nr
 2. In de Uitvoeringsregeling Wwft wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De regeling heeft betrekking op uitzonderingen op het verplichte cliëntenonderzoek en de mogelijkheden tot vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Daarnaast geeft de regeling nadere invulling aan de wettelijke bepalingen omtrent de verificatie van de identiteit van cliënten, de.
 3. ente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
 4. Sla de regeling opUitvoeringsregeling Wft Regeling tot vaststelling van regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht, de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht en tot wijziging van enige andere regelingen (Uitvoeringsregeling Wft) De Minister van Financiën
 5. g van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het.
 6. isteriële regelingen en tuchtrechtjurisprudentie. Wwft Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 Bijlage: Indicatorenlijst Uitvoeringsregeling Wwft Besluit bestuurlijke boetes financiële sector. Zesde Europese anti-witwasrichtlijn (EU 2018/1673
Nieuwsbrief juni 2020 - Currence

To prevent activities in contravention of the Sanctions Act (Sanctiewet) 1977 (Sw), service providers must on inception and at regular intervals screen anyone involved in a financial service or transaction (see Section 3.13 (5) Wwft BES - their relations) against the sanction lists stated in the Guideline Artikel 11 Wwft schrijft voor dat de identiteit van een natuurlijke persoon wordt geverifieerd aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron. In de Uitvoeringsregeling Wwft staan de documenten die daarvoor gebruikt kunnen worden: een geldig paspoort, legitimatiebewijs, ID-kaart, rijbewijs et cetera

Uitvoeringsregeling Wwft - DN

At the same time as the Wwft, the Implementing regulation Wwft (Uitvoeringsregeling Wwft) and the Implementation decree Wwft (Uitvoeringsbesluit Wwft) have also been amended. The new texts of these can be found here: • the Implementing regulation Wwft (in Dutch) • Implementation decree Wwft 2018 (in Dutch Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 23 juli 2008, nr. FM 2008-1792 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Integriteit, tot vaststelling van regels ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financie besluit Wwft 2018 tot implementatie van richtlijn (EU) nr. 2015/849/EC van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van he

wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 ..

Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (per 27 september 2020) Uitvoeringsregeling Wwft (per 21 mei 2020) Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018 (per 25 juli 2018) Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (per 10 september 2020 maatregelen (Wwft compliance) die goedgekeurd dienen te worden door beleidsbepalers van de instelling en die zo mogelijk gecontroleerd worden door de compliancefunctie en de auditfunctie. De hiernavolgende handreiking voor het risicobeleid is derhalve bedoeld als een hulpmidde Pursuant to the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (Wwft), it is compulsory for banks to report unusual transactions. Such reports must be submitted to FIU-the Netherlands. On the first occasion that you submit an unusual transaction report, you must start by registering as a reporting entity De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt onder meer voor belastingadviseurs. De wet legt aan hen de verplichting op een cliëntenonderzoek uit te voeren dat bepaalde resultaten moet opleveren. Tevens moeten zij ongebruikelijke transacties melden bij een daarvoor ingesteld meldpunt, FIU-Nederland

TERRORISME (WWFT) Opgesteld door de NOB werkgroep WWFT bestaande uit mr. W.J.D. Gohres, mr. D.G. Barmentlo en mr. E. Schouten Maart 2015 Gebruik van dit model - al dan niet in aangepaste vorm - is volledig de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De NOB en de opstellers van dit mode De Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Europese anti-witwasrichtlijn, AML5) wordt gewijzigd, waardoor het mogelijk wordt gemaakt dat bij het cliëntenonderzoek ook gebruik kan worden gemaakt van elektronische identificatiemiddelen om de identiteit van de cliënt vast te stellen en te verifiëren iDIN zorgt voor compliance met WWFT Geplaatst op 25 juni 2020 25 juni 2020 De Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Europese anti-witwasrichtlijn, AML5) wordt gewijzigd, waardoor het mogelijk wordt gemaakt dat bij het cliëntenonderzoek ook gebruik kan worden gemaakt van elektronische identificatiemiddelen om de identiteit van de cliënt vast te.

wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsregeling Wft - BWBR002053

Staatscourant 2018, 40948 Overheid

Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft) Uitvoeringsregeling Wwft. Wwft; Uitvoeringsbesluit Wwft; Ontwerp-Uitvoeringsbesluit Wwft 2018; Uitvoeringsregeling Wwft; Besluit aanwijzing toezichthouders Wwft; Wet eenvoudig witwassen (34294) Memorie van Toelichting eenvoudig witwassen (34294) Wetsvoorstel 34910 (Wet toezicht trustkantoren) Wet toezicht trustkantoren; Internationaal. Overzichtspagina EU-regelgeving. De Wwft kent een zogenaamde 'principle based' of open norm- benadering en schrijft niet gedetailleerd voor hoe u de identiteit van een cliënt dient te verifiëren. Wel zijn in de Uitvoeringsregeling (artikel 4 Uitvoeringsregeling Wwft) een aantal documenten aangewezen die in ieder geval voldoen aan de wettelijke norm: 'uit betrouwbare en onafhankelijke bron'. Voor natuurlijke persone

Wwft - Bureau Financieel Toezich

Een dergelijke transactie is namelijk voor alle Wwft instellingen opgenomen als objectieve indicator in de bijlage van de Uitvoeringsregeling Wwft. Notabene gaat het bij deze meldplicht niet alleen om transacties van of aan een cliënt die in een dergelijk land woonachtig/gevestigd is 19 Thans opgenomen in artikel 3 van de Uitvoeringsregeling Wwft. Ontwikkelingen in wet-en regelgeving 228 Jaarboek Compliance 2016 Elke natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggen-schap heeft (hebben) over de cliënt en/of de natuurlijke perso(o)n(en) voor wiens Art 3 Uitvoeringsregeling Wwft van 25 juli 2008 wijst aan: Argentinië, Aruba, Australië, Brazilie, Canada, Frans Polynesië, Guernsey, Hongkong, Japan, Jersey, het eiland Man, Mayotte, Mexico, De Nederlandse Antillen, Nieuw Zeeland, de Russische Federatie, Singapore, Sint Pierre en Miquelon, de Verenigde Staten van Amerika, de Wallis-archipel en Futuna-eiland, Zuid-Afrika en Zwitserland In artikel 11 van de Wwft en artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Wwft is vastgelegd aan de hand van welke documenten de identiteit van cliënten moet worden geverifieerd. Hieruit volgt dat bijvoorbeeld een paspoort, een rijbewijs of een identiteitsbewijs wel kunnen worden gebruikt voor de verificatie, maar niet gegevens van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel of de loonadministratie

Staatsblad 2018, 241 Overheid

Vandaag heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie over het concept Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, waarin de ambtenaren van het ministerie van financiën de definities van uiteindelijk belanghebbende en PEP uit de 4e Europese antiwitwasrichtlijn hebben overgeschreven. Onderstaand de tekst van mijn commentaar. Hiermee maak ik gebruik van de gelegenheid om mee te doen aan d De bepalingen uit het Uitvoeringsbesluit Wwft (UB Wwft), de Uitvoeringsregeling Wwft (UR Wwft), de Handelsregisterwet 2007 (Hrw) en het Handelsregisterbesluit 2008 (Hrb) die een uitwerking zijn van dan wel verband houden met de bepalingen die in dit uittreksel zijn opgenomen zijn bij de desbetreffende bepalingen in een kader opgenomen, zodat alle relevante regelgeving bij elkaar staat In mei 2020 is artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft/AML6) aangepast. Sindsdien is in de wet verankerd dat elektronische identificatiemiddelen (eID's) mogen worden gebruikt bij het cliëntenonderzoek om de identiteit van de cliënt vast te stellen en te verifiëren AFM houdt toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wwft. Voor de Wwft zien wij toe op het bewaken en bevorderen van de integere bedrijfsvoering en het voorkomen dat ondernemingen bewust of onbewust betrokken raken bij het witwassen van geld of financieren van terrorisme De identiteit kan, gelet op de bepalingen van artikel 11 van de Wwft en artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Wwft, worden geverifieerd aan de hand van bijvoorbeeld een paspoort, een rijbewijs of een identiteitsbewijs maar niet met gegevens van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel of de loonadministratie

Op 25 juli 2018 is alsnog onverwachts snel de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden, waarmee vanaf die dag ook de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt! Daarnaast zijn het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en de gewijzigde Uitvoeringsregeling Wwft in werking getreden De Wwft is niet van toepassing op belastingadviseurs, advocaten, notarissen en andere juridische beroepen, voor zover zij werkzaamheden voor een cliënt verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, (zie verder art. 4 Uitvoeringsregeling Wwft) Tegelijkertijd met de Wwft zijn ook de Uitvoeringsregeling Wwft en het Uitvoeringsbesluit Wwft gewijzigd. De nieuwe teksten daarvan zijn hier te vinden: • Uitvoeringsregeling Wwft • Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Hebt u vragen over de Wwft? Neem dan gerust contact op

Money Laundering and Terrorism Financing (BES Islands) Act

Identificeren in coronatijden, hoe doe je dat? - Mr

 1. aliteit. U kunt deze informatie op twee manieren selecteren: op basis van de fase van toezicht en per sector
 2. g van witwassen en financieren van terrorisme' VvV The Netherlands Association of Insurers Verbond van Verzekeraars VVGB Declaration of no objection Verklaring Van Geen Bezwaar Wfd.
 3. Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft) Titel 2 - Overige relevante regelgeving; Titel 2.1 - Uitvoeringsbesluit Wwft. Definitie PEP (art. 2 UB Wwft) Definitie UBO (art. 3 UB Wwft) Indicatoren meldplicht (art. 4 UB Wwft) Titel 2.2 - Uitvoeringsregeling Wwft. Documenten verificatie identiteit (art. 4 UR Wwft
 4. Yesterday the European Commission has adopted a new list of third countries which have strategic deficiencies in their AML/CTF regimes. Once the lis
 5. De Wwft vereist dat de verificatie plaatsvindt aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron. De Uitvoeringsregeling Wwft bevat een niet limitatieve lijst van documenten die hiervoor gebruikt kunnen worden. Dat zijn, indien de cliënt een natuurlijk.
 6. g van witwassen en financieren van terrorisme. - Managemementboek.nl - Onze prijs: 75,
 7. Op 12 februari heeft de Nederlandse Ordevan Belastingadviseurs (NOB) gereageerd op de Algemene Leidraad Wwft en Sw 1977 (hierna Algemene Leidraad). Volgens de NOB zou de leidraad aan toegevoegde waarde winnen, wanneer de leidraad op relevante plaatsen in de tekst (links naar) actuele informatie zo

Aan de publicatie van de richtlijn is een consultatie voorafgegaan. In 2011 was de eerste Leidraad Wwft en Sw door DNB uitgebracht naar aanleiding van aanbevelingen van de FATF. De Leidraad is geen juridisch bindend document, het heeft niet de status van uitvoeringsregeling of besluit (zoals het BGfo of Bpr) See Article 2 of the Wwft Implementation Decree for a full description. - A new obligation is to have a procedure manual (Article 2c Wwft). - Financial companies are also obliged to set up an independent and effective compliance function (Section 2d Wwft) to the extent appropriate to the nature and size of the institution

Wording of the amended Money Laundering and Terrorist

Bureau Toezicht Wwft. BTWwft is organisatorisch onderdeel van de Belastingdienst. Hebt u vragen over witwassen of terrorismefinanciering, neem dan contact met ons op. Lees verder over... Publicaties Wwft. Voor ondernemers die te maken hebben met de Wwft hebben we verschillende leidraden en risicomatrixen gepubliceerd 3. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Uitvoeringsregeling WWFT) 4. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Aanwijzingsbesluit WWFT) 5. Inwerkingtredingbesluit WWFT 6

Uitvoeringsbesluit - Hoofdinhoud. Een uitvoeringsbesluit is verbindend in al zijn onderdelen. In beginsel geldt een uitvoeringsbesluit voor iedereen. Indien uitvoeringsbesluiten op specifieke personen of instanties zijn gericht, zijn ze alleen voor hen verbindend Uitvoeringsregeling Wwft; Besluit bestuurlijke boetes financiële sector; Vierde Europese anti-witwasrichtlijn (EU 2015/849) Algemene leidraad Wwft en SW (Ministerie van Financiën, januari 2014) Prominente publieke functies (Uitwerking van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2019) Witwasindicatoren (Anti Money Laundering Centre) Bronnen

Download Koninklijke boodschap (35245-1) Download Voorstel van wet (2e herdruk) (35245-2) Download Memorie van toelichting (35245-3) Download Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (35245-4) Download Nota van wijziging (35245-7) Download Nota naar aanleiding van het verslag (35245-6) Download Gewijzigd amendement van het lid Groothuizen ter vervanging van nr. 8 over het. WWFT-identificatieplicht_2008_2_[1] Inwerkingtreding: de identificatie- en meldplicht voor makelaars geldt vanaf 1 juni 2003. De identificatieplicht van de makelaar geldt overi.. Nederlandse ondernemingen die zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten houden (dat zijn er vele), krijgen te maken met de navolgende regelgeving. Onderstaand overzicht is tot en met 17 november 2020 bijgewerkt tenzij anders vermeld. [I] Huidige Nederlandse regelgeving [Update 17 november 2020 tenzij anders vermeld] Op 25 juli 201 Op 6 februari jl. is door de minister van financiën een ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 aan het parlement gestuurd, waarvan de tekst naar aanleiding van de eerder gehouden internetconsultatie is aangepast.. Definitie ubo Onder meer is het begrip 'uiteindelijk belanghebbende' voor andere entiteiten dan bv en nv anders gedefinieerd

De actuele tekst van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting kunt u raadplegen op het tabblad 'Wettekst'. De eerste versie van dit besluit dateert van 17 december 2009. De tekst van dit besluit op het tabblad 'Wettekst' wordt automatisch opgehaald van wetten.nl, zodat de tekst actueel is en de cijfers zijn bijgewerkt naar de cijfers van 2019 Article 5, paragraph 5 Wwft and subordinate legislation (Uitvoeringsregeling Wwft). Amendment ref. 15 - Article 01 / Article 30 Article 30 is amended as follows

Werkboek WWFT / AML Practice Guide. Werkboek WWFT / AML Practice Guide Birgit Snijder-Kuipers & Jacoline van Bennekom-Overgaauw. Paperback / Sewn | Dutch Be the first to rate this book. Available. Delivery time is 5 working day (s). Niet op voorraad in onze winkel €37.

Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (25 juli 2018) Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018 (25 juli 2018) Sanctiewet 1977 [Sw] en sanctieregelinge De Wet tegen het witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is per 27 juli 2018 in werking getreden en vloeit voort uit de vierde EU Anti-witwas Richtlijn. De Wwft stelt integriteitseisen aan uw organisatie met betrekking tot de organisatie-inrichting (risicobeleid, opleidingen, compliancefunctie e.d.) en het cliëntenonderzoek (vaststellen UBO, identificatie, ongebruikelijke transacties. Introductie Met de publicatie van de Leidraad Wwft en Sw door De Nederlandsche Bank ('DNB') in december 2019 hebben alle toezichthouders (Autoriteit Financiële Markten ('AFM'), Bureau.

Publicaties Wwft - Belastingdiens

Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Vanuit de grote kantoren van het notariaat en de advocatuur is de wens geuit voorbeelddocumentatie op te stellen in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Dit boek is samengesteld op basis van de wetgeving per 25 juli 2018. Op die datum is de gewijzigde WWFT, het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (Uitvoeringsbesluit) en de Uitvoeringsregeling Wet ter. Of lees het artikel van de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. [4] Zie het overzicht bij de AFM , dat ook andere situaties bespreekt. Overigens lijkt de tekst van artikel 33 lid 2 Wwft waarop is gebaseerd welke gegevens inzake natuurlijke personen (niet zijnde uiteindelijk belanghebbenden) een fout te bevatten

Wwft-instellingen met een financiële taak en bevoegde autoriteiten kunnen de afgeschermde gegevens wel blijven inzien, ondanks de afscherming. Niet openbaar. Een deel van de UBO-gegevens , zoals geboorteplaats, geboortedag en woonadres, is niet openbaar. Alleen bevoegde autoriteiten - zoals het Openbaar Ministerie - mogen deze gegevens inzien Dit werkboek is opgesteld naar aanleiding van de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en geeft een praktis.. ࡱ > 7 9 !#$%&'()*+,-./0123456 Europa heeft het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) ingevoerd, dankzij krachtige propaganda dat het register een wondermiddel tegen de misdaad is. Het zal me benieuwen of dat waar is; mij lijkt dat het eerder een interessante informatiebron voor criminelen en trollen gaat worden. In ieder geval is het register een wonder van bureaucratie en daardoo 13.6.3 Uitvoeringsregeling wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme / 2776 13.6.4 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 / 2778 13.6.5 Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018 / 2790 13.6.6 Besluit DNB aanwijzing toezichthouders Wwft / 2791 13.7 Consumentenbescherming / 2791 13.7.1 Verordening 2017/2394 / 279

In artikel 4 van de Uitvoeringsregeling WWFT wordt een aantal documenten genoemd die hiervoor gebruikt kunnen worden. 14 Er kunnen ook andere documenten, inlichtingen of gegevens worden geaccepteerd ten behoeve van de verificatie van de identiteit van een natuurlijk persoon, mits deze afkomstig zijn uit een betrouwbare en onafhankelijke bron Het eerste wetsvoorstel tot wijziging van de Wwft is op 13 oktober jl. ingediend, meer informatie is hier te vinden. Rondom het tweede wetsvoorstel, dat over het ubo-register gaat, is het stil, laat staan dat er al iets bekend is over de consultatie inzake de uitvoeringsregeling waarin de ubo-definitie wordt vastgelegd,. 1 Handleiding voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) De Nederlandse orde van advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld. Deze handleiding strekt ertoe advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten te bieden voor de naleving van de identificatie- en. Richtsnoeren Wwft voor advocaten 3.1.1/3 2 juli 2009 1. Bepaal of de gevraagde of verleende dienst onder de Wwft valt. Bij diensten die onder de Wwft vallen gaat het om het geven van advies of. Vanuit de grote kantoren van het notariaat en de advocatuur is de wens geuit voorbeelddocumentatie op te stellen in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Dit boek is samengesteld op basis van de wetgeving per 25 juli 2018. Op die datum is de gewijzigde WWFT, het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (Uitvoeri

Banks FIU-Nederlan

Werkboek WWFT / AML Practice Guide (Paperback). Dit werkboek is opgesteld naar aanleiding van de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en.. Fnac: Werkboek WWFT / AML Practice Guide, Birgit Snijder-Kuipers, Jacoline Van Bennekom-Overgaauw, Boom uitgevers Den Haag. Levering bij je thuis of in de winkel en -5% korting op alle boeken. Koop nieuw of tweedehands Werkboek WWFT / AML Practice Guide: Amazon.es: Snijder-Kuipers, Birgit, Bennekom-Overgaauw, Jacoline van: Libros en idiomas extranjero Het e-book WWFT AML Practice Guide, geschreven door , koopt u bij Boeken.nl | Snelle levering | Gratis verzending vanaf 19.9

Transcript WWFT - Nederlandse Vereniging van Banken Reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken op Wetsvoorstel voor de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft met belangstelling kennis genomen van het consultatiedocument van het wetsvoorstel voor de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn De vrijstelling in artikel 3a van de Uitvoeringsregeling Wwft komt te vervallen. Als gevolg daarvan dienen levensverzekeraars voortaan ook verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten in geval van politiek prominente personen met een buitenlandse nationaliteit, die in Nederland woonachtig zijn

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van

Werkboek WWFT / AML Practice Guide: Snijder-Kuipers, Birgit, Bennekom-Overgaauw, Jacoline van: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven Dit werkboek is opgesteld naar aanleiding van de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en geeft een praktische weergave van de wijzigingen die uit deze wet voortvloeien voor advocaten en notarissen. Dit boek kan ook als praktijkboek dienen voor overige WWFT-instellingen. Het boek is samengesteld op basis van de wetgeving per 25 juli 2018. Op die datum. Inwerkingtreding: de identificatie- en meldplicht voor makelaars geldt vanaf 1 juni 2003. De identificatieplicht van de makelaar geldt overigens enkel ten opzichte van zijn eigen cliënt in het. Koop nu Werkboek WWFT / AML Practice Guide van Birgit Snijder-Kuipers, Jacoline van Bennekom-Overgaauw bij Boekenwereld. Veilig winkelen, bestellen en betalen

iDIN Inzet elektronische identificatiemiddelen bij

Koop nu WWFT AML Practice Guide van bij Boekenwereld. Veilig winkelen, bestellen en betalen Berichten over vraag en antwoord Wwft geschreven door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaa

 • Beleggen.
 • LAM RESEARCH MarketScreener.
 • Flatex Degiro.
 • Among Us M1 Mac.
 • 歌声合成ツールutau.
 • Currency pairs list.
 • Coinshare wiki.
 • Nexgen Avanza.
 • Know Your Customer checklist pdf.
 • Unicredit annual report.
 • Care aktie.
 • EBay stock analysis.
 • Dreams spara tillsammans.
 • Pitch presentatie template.
 • Future of banking.
 • بهترین دستگاه ماینر.
 • Skanska lägenheter Halmstad.
 • Spam adresse mail différente Free.
 • PayPal kaart.
 • Ethereum miner software Windows 10.
 • Buy pre 1947 silver coins.
 • Can I buy shares in British Lithium.
 • Jemen städer.
 • Fonder resebolag.
 • Cryptogram NRC.
 • Logga in på Snapchat.
 • En av sin sort crossboss.
 • Samordnare lön 2020.
 • Wirex app download.
 • Swedbank lösa in utländsk check.
 • Länsförsäkringar hälsodeklaration olycksfall.
 • Backpack Flo Milli Spotify.
 • Shorting Tesla.
 • Glenrothes 50 auction.
 • Nätanslutna solcellsanläggningar.
 • Marketing future 2030.
 • Hitbtc banca usdt.
 • Spam mail melden polizei.
 • Wieviel darf ich verkaufen ohne Gewerbe.
 • Do the Medici still exist.
 • Add coupons eBay.